Sökning: "fördelar och nackdelar med idrott"

Visar resultat 21 - 25 av 30 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med idrott.

 1. 21. Varför ska de lindas in i en bomullsvärld? : En studie om hur idrottslärare resonerar kring betygssättning och kunskapsbedömning på grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Ivetun; [2013]
  Nyckelord :Betyg och bedömning; betyg och bedömning särskolan; betyg idrott och hälsa; forskning betyg och bedömning; forskning betyg och bedömning särskolan; grundsärskolan; grundskolan; kommentarmaterial; ny läroplan grundsärskolan; debatt grundsärskolan; massmedia grundsärskolan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarUppsatsens syfte är att analysera och diskutera hur idrottslärare samt en person som är ansvarig för grundsärskolefrågor på Skolverket, resonerar kring betygsättning och skriftliga omdömen i idrottsämnet på grundsärskolan. Detta ska besvaras genom följade frågeställningar: Hur upplever idrottslärare undervisning och bedömning av kunskap i idrott och hälsa i grundsärskolan? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med betyg respektive skriftliga omdömen i grundsärskolan? Vilka antaganden ligger bakom skillnader i kursplanen för idrottsämnet på grundskolan och grundsärskolan? Vad utmärker idrottsämnet avseende bedömning och inkludering i jämförelse med andra ämnen? Vilka ramfaktorer möjliggör respektive begränsar bedömningen av eleverna på grundsärskolan i idrottsämnet?MetodKvalitativa intervjuer valdes för att få en mer djupgående inblick i hur respondenterna resonerar kring betyg och skriftliga kunskapsomdömen i idrott och hälsa på grundsärskolan. LÄS MER

 2. 22. Att välja grupp efter intresse : En kvantitativ studie om intresseindelad undervisning i idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Madeleine Svanberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den undersökta skolan i denna uppsats använde sig av en undervisningsform i idrott och hälsa där eleverna fick välja ett intresseområde som undervisningen utgick ifrån. De områden eleverna kunde välja mellan var musik, boll, fys och friluftsliv. LÄS MER

 3. 23. Sponsring inom elitidrotten : En kvalitativ studie om sponsringens effekter ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Niklas Fellesson; Victor Loebbert; Igor Milovanovic; [2012]
  Nyckelord :Sponsorskap; idrott; motprestationer; varumärke; nätverk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Marknadsföringsprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kalmar, C-nivå 15 hp 2FE55E VT- 2012 Titel: Sponsring inom elitidrotten – en kvalitativ studie om sponsringens effekter ur ett företagsperspektiv Författare: Niklas Fellesson, Victor Loebbert och Igor Milovanovic Handledare: Leif Rytting Bakgrund: Sponsringen har utvecklats från att vara ren donation till ett tillvägagångssätt för marknadsföring där motprestationer från motparten står i fokus. Sponsringen omsätter idag miljardbelopp och är Sveriges tredje största medium. LÄS MER

 4. 24. ”Svart på vitt” : -En kvalitativ jämförelse av politikers och idrottslärares uppfattningar om betyg och bedömning i relation till ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Stridh; Johan Larsson; [2011]
  Nyckelord :feedback; assessment; rating; grade; school; physical education; politicians; Betyg; bedömning; Idrott och hälsa; politiker;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med studien har varit att jämföra politikers och idrottslärares uppfattningar om betyg och bedömning i relation till ämnet idrott och hälsa. För att uppfylla syftet har vi undersökt vilka fördelar och nackdelar som finns med betyg, vilka utvecklingsområden som finns inom området betyg och bedömning, samt jämfört politikers motiv till och idrottslärares åsikter om betygsättning i tidiga åldrar. LÄS MER

 5. 25. Sam- och särundervisning - Fågel, fisk eller mittemellan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :John Lück; Magnus Bååth; [2010]
  Nyckelord :särundervisning; idrott och fysisk bildning; physical education; samundervisning;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Sam- och särundervisning - Fågel, fisk eller mittemellan?Författare: John Lück och Magnus BååthTyp av arbete: C-uppsatsHandledare: Torbjörn Andersson Examinator: Kutte JönssonProgram: Lärarutbildningen Malmö HögskolaDatum: 2010-01-03Syftet med studien var att undersöka lärarnas och elevers syn på de olika undervisningsformerna, sär- och samundervisning i ämnet idrott och hälsa och vilken undervisningsform som är att föredra.Våra frågeställningar var:-Vad anser eleverna om sam- respektive särundervisning?-Vad anser lärarna om sam- respektive särundervisning?’-Hur påverkas eleverna (flickor och pojkar) av de olika undervisningsformerna?-Påverkas lärarnas betygsättning av undervisningsformerna?Datainsamlingen gjordes i form av en kvantitativ enkätstudie på totalt 114 elever som var fördelade på särundervisning pojkar 37st, särundervisning flickor 43st och samundervisning 34st. LÄS MER