Sökning: "fördelar stora barngrupper"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fördelar stora barngrupper.

 1. 1. Elevinflytande och delaktighet på fritidshemmet : En studie om elevernas och pedagogernas syn på elevinflytande och delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Oksana Macijauskiene; [2017]
  Nyckelord :elevinflytande; delaktighet; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska hur fritidspersonal arbetar med elevinflytande på fritidshem samt hur begreppen elevinflytande och delaktighet uppfattas av pedagogerna. I studien har jag också utforskat elevernas syn på elevinflytande och delaktighet. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om förskolepedagogernas uppfattningarom gruppstorlek relaterat till språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Pettersson; [2013]
  Nyckelord :samspel; språk; lek; samtal; gruppstorlek;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogernas uppfattningar om gruppstorlek relaterat till språkutvecklande arbetssätt. Mina frågeställningar var: Hur anser pedagogerna att en stor respektive liten barngrupp påverkar barnens språkutveckling? Hur beskriver de intervjuade pedagogerna att de arbetar med barnens språkutveckling i en stor grupp respektive i en liten grupp? Finns det likheter och skillnader i arbetssätt? Vilka eventuella för- och nackdelar anser pedagogerna att det finns med små respektive stora barngrupper?I studien har jag använt mig av kvalitativ metod där jag intervjuat sex pedagoger inom förskola som samtliga hade erfarenhet av att jobba i både liten och stor barngrupp. LÄS MER

 3. 3. Förskolelärares erfarenheter av utomhuspedagogik : Preschool teachers´ experience of outdoor education

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Jasmine sharmin Delashob; [2013]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; barns lärande; elevers lärande; skolgården; närmiljö och utemiljö.;

  Sammanfattning : Det jag vill belysa med den här studien är vad några pedagoger har för erfarenheter av utomhuspedagogiken i förskoleverksamheten. Vad syftet är enligt pedagogerna med utomhuspedagogiken, vilka begränsningar innefattar utomhuspedagogen, vilken inställning pedagogerna har till ämnet samt hur de kopplar detta till förskolans läroplan. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers och förskolechefers tankar kring utvidgade syskongrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Patricija Boskovic; Camilla Svensson; [2011]
  Nyckelord :Barngrupper; Förskola; Utvidgade syskongrupper; Åldersblandat; Åldersindelat; Ålderssammansättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva möjligheter och svårigheter med utvidgade sys-kongrupper och pedagogers och förskolechefers tankar kring detta. Vi ville även få ökad förståelse om mot vilken bakgrund åldersammansättningen i barngruppen organiseras. LÄS MER

 5. 5. Barns utveckling och lärande utomhus : En studie av hur förskollärare upplever barns utveckling och lärande utomhus

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Emma Stridh; Therese Yngvesson; [2007]
  Nyckelord :förskola; lärande; utomhusverksamhet; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur förskollärare upplever att barns utveckling och lärande främjas, hur de upplever sin roll samt vilka fördelar och hinder de upplever i utomhusverksamheten. För att ta reda på detta genomfördes semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med fem stycken förskollärare med utgångspunkt från en intervjuguide. LÄS MER