Sökning: "fördjupningsarbete exempel"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fördjupningsarbete exempel.

 1. 1. Implementering av patientjournaler digitalt : Hur påverkar sjuksköterskor inom psykiatrinimplementeringen av att patienter kan läsa sin journal digitalt?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Säf; [2022]
  Nyckelord :Implementering; journalanteckningar; patientjournalen digitalt; sjuksköterskor; e-tjänster;

  Sammanfattning : Forskningsproblemet som undersöks i detta fördjupningsarbete är hur sjuksköterskor inomöppenvårdspsykiatrin i Region Värmland upplever det att patienter kan läsa sin journal digitaltpå 1177, vilka för- och nackdelar det för med sig. Syftet är att analysera sjuksköterskornasförståelse, vilja och kunnande till att implementera journalen på nätet. LÄS MER

 2. 2. Hälsosamtal - baserade på motiverande samtal som stöd för livsstilsförändringar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Farideh Jam; [2010-06-11]
  Nyckelord :Nursing; motivational interviewing; lifestyle; behavior change; health education;

  Sammanfattning : Distriktsjuksköterskan träffar kontinuerligt patienter som är intresserade av livsstilförändringar för att må bättre och förebygga sjukdom. Genom ett hälsosamtal om levnadsvanor till exempel tobaksrökning, fysisk inaktivitet, osunda matvanor och hög alkoholkonsumtion utgår man från individens egen motivation till förändring för bättre hälsa. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av patienter från en annan kultur - Vilka problem ställs sjuksköterskan inför?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Berit Hellman; Suzanne Hägne; [2008-06-02]
  Nyckelord :Mångkulturell omvårdnad; Omvårdnad; Kommunikation; Kulturkongruens;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att vi inom svensk sjukvård vårdar patienter från främmande kulturer och det är viktigt att vårdpersonal kan bemöta dessa människor på ett korrekt och värdigt sätt och att ha förståelse för deras annorlunda seder. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka problem som kan uppstå när patienten har en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskan, samt att beskriva vilka möjligheter som finns för att lösa dessa problem så att omvårdnaden kan bli bättre ur ett kulturkongruent perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Dubbeldokumentation inom vården

  Magister-uppsats, Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anneli Roubert; [2006]
  Nyckelord :Vårdprocess; Informationslogistik; Dubbeldokumentation och dubbelarbete; Journalsystem; Arbetsrutiner;

  Sammanfattning : Studien av dubbeldokumentation inom vården är gjord inom Länssjukvården Kronoberg (LSV) närmare bestämt Kirurgkliniken på Ljungby lasarett (LL). Informationshanteringen är beskriven efter vårdprocessen ”Grav fetma”. LÄS MER

 5. 5. Krishanteringssystemet och polisen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Polisutbildningen

  Författare :Fredrik Holmgren; Christin Åberg; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I vårt fördjupningsarbete beskriver vi hur krisberedskapen är uppbyggd och hur en kris hanteras i Sverige med inriktning på polisens roll. Bakgrunden till arbetet och det som väckte vårt intresse för ämnet är alla de olika händelser som inträffat den senaste tiden nationellt och internationellt i form av kriser (exempel på dessa finns i inledningen). LÄS MER