Sökning: "fördomar barn"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden fördomar barn.

 1. 1. Stadsdelsförvaltningens arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete med integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihan Chabo; [2019]
  Nyckelord :Integration; mental illness; presumption; social support; unaccompanied minor; Ensamkommande barn; förutsättningar; integration; psykisk ohälsa; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället bör därför uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. Moderskap och lönegap på den svenska arbetsmarknaden. : En kvantitativ studie om sambandet mellan moderskap och lön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Taberman; Irene Berkers; [2019]
  Nyckelord :Humankapitalteori; signaleringsteorin; the motherhood wage penalty; lönegap; arbetsmarknad; karriär; lön; barn;

  Sammanfattning : Tidigare år har det forskats mycket kring könslönegapet i Sverige, det har rapporterats om anledningar som att kvinnor är mer benägna att arbeta deltid och vara föräldralediga. Forskning indikerar att könslönegapet blir större efter kvinnor fött barn och blir större ju fler barn en kvinna har. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga psykisk ohälsa i förskolan : En undersökning om erfarenheter och utmaningar bland pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jasmina Hadzic; Sofie Björkhag; [2019]
  Nyckelord :Avvikelse; Depression; Erfarenhet; Förskola; KASAM; Kunskap; Medvetenhet; Normalitet; Normkritiskt perspektiv; Normkritik; Ohälsa; Psykisk ohälsa; Specialpedagogik; Stigma; Ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att göra en undersökning av pedagogers erfarenhet av att möta barn som befinner sig i psykisk ohälsa på förskolan. I studien har vi genomfört en enkätundersökning som besvarats av 44 verksamma pedagoger samt intervju i fokusgrupp med fem deltagare. LÄS MER

 4. 4. Somaliska kvinnors upplevelser av förlossningsvården i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Samira Osman; Mariann Kressin; [2018-02-05]
  Nyckelord :Somaliska kvinnor; förlossning; upplevelse; barnmorska; Sverige; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Somalier är en av de större folkgrupperna som invandrat till Sverige. Kommunikativa problem på grund av språkliga och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och patienter samt en annan syn på hälsa och ohälsa försvårar vårdmötet. Det ställer också krav på vårdpersonalen att upprätthålla en god vård på lika villkor. LÄS MER

 5. 5. Folkmusikens betydels i grundskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Patrick Söderholm; [2018]
  Nyckelord :Folkmusik; skola; musikundervisning; musik; kultur;

  Sammanfattning : I möten mellan folk från olika delar av världen kan det vara lätt att låta fördomar komma i vägen och tro att mötet mellan dessa folk kommer att bli svårt på grund av språkliga hinder och kulturella olikheter. När nyanlända barn fick chansen att möta ett midsommarfirande för första gången kunde de känna igen sig i den svenska kulturen, och intressant är hur mycket barn, ungdomar, skola och lärare vet om folkmusik. LÄS MER