Sökning: "fördomar lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden fördomar lärare.

 1. 1. Utmaningar i religionsundervisningen : - en intervjustudie med fyra pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Shqiponje Krasnici; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; integrering; interkulturalitet; mångkulturell; religionsundervisning; sociokulturellt perspektiv; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete som utgått genom en kvalitativ intervjustudie av fyra lärare som jobbar i skolor i Malmö stad, har varit att se över vilka utmaningar som förekommer inom religionskunskapsundervisningen och även hur läraren bemöter och arbetar med att inkludera alla elever i dessa utmaningar.    Med hjälp av intervjufrågor till lärarna, det sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning har det hjälpt mig att besvara mina frågeställningar;   ·       Vad finns det för utmaningar, enligt läraren, inom religionskunskapsundervisning?  ·       Hur bemöter lärarna utmaningarna som uppstår, samt arbetar med att inkludera alla elever i dessa utmaningar?  I min studie framkommer till viss del samma typ av utmaningar i undervisningen som redan tidigare forskning påvisat och belyst. LÄS MER

 2. 2. Litteraturöversikt om utmaningar i religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Basmina Safi; [2021]
  Nyckelord :Värderingar; felrepresentation; religionsundervisning; mångkulturalitet; sekularitet; hjälpmedel;

  Sammanfattning : I takt med att globaliseringen blir alltmer omfattande, har många människor valt att röra sig övernationsgränser och i bagaget har de med sig sina religiösa övertygelser. Religion har alltid varit etthett debatterat ämne och det senaste decenniet har ämnet frekvent varit framträdande i media. LÄS MER

 3. 3. Högskolestudenters upplevelser av att studera med dyslexi : Hinder, strategier och stöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kevin Lif Grönholm; Patricia Öz; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; students; experiences; challenges; strategies; support; Dyslexi; studenter; upplevelser; hinder; strategier; stöd;

  Sammanfattning : Dyslexi är ett allmänt förekommande funktionshinder med läs- och skrivsvårigheter som primära symtom. Tidigare forskning har visat att studenter med dyslexi stöter på en rad utmaningar i skolan, att det finns brister i lärares kompetens och tillgängligt stöd samt att dyslexi kan leda till ett flertal emotionella och sociala negativa bieffekter. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska lösningar för att motverka islamofobi i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ervin Rahic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att komma fram till olika didaktiska metoder som lärare tillämpar i undervisningen för att motverka islamofobi i skolan. För att få fram metoderna grundar studien sig på intervjuade lärare som berättar om vilka metoder de själva tillämpar för att motverka islamofobi. LÄS MER

 5. 5. Katitzi, Myran, Izzy och Kurrekurredutterna : En studie om hur mångkultur och stereotyper kan skildras i fyra barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Adina Sunesson; Sara Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Mångkultur; etnicitet; barnlitteratur; mångfald; författare; stereotyper; kultur; kulturmöten;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella samhälle är skolan en viktig mötesplats för barn och unga från olika kulturer där skolan ämnar utveckla förståelse och solidaritet för andra människor. Barnlitteratur har en väsentlig roll i skolans uppdrag och i vår framtida yrkesroll som lärare är det därför viktigt att skapa förståelse för vad litteraturen har för betydelse för barnen och hur den påverkar dem. LÄS MER