Sökning: "fördomar om jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden fördomar om jämställdhet.

 1. 1. Kvinnor ska vara som Mellanmjölk : -    en narrativ studie om kvinnors upplevelser av en ny anställning i IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Thomsson; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnors relation till IT; organisationskultur; informationsteknik; informationssystem; IT; arbetsmarknad; könssegregering inom IT; fördomar; jämställdhet; homosocialitet; genus;

  Sammanfattning : Den genusfokuserade forskningen inom informationssystem är underrepresenterad inom den svenska akademin. Denna studie har därför till syfte att genom en narrativ forskningsmetod ge insikt på genus inom den svenska IT-branschen. Studiens empiri är insamlad genom fyra narrativa intervjuer med kvinnor aktiva inom den svenska IT-branschen. LÄS MER

 2. 2. What happens next? : A study of the action and inaction resulting from active gender equality work in an organisation in a male dominated industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Boström; Linnea Lundberg; [2019]
  Nyckelord :gender equality; institutionalisation; decentralised organisations; middle managers; top management; IT consultancy industry; jämställdhet; institutionalisering; decentraliserad organisation; mellanchefer; koncernledning; IT-konsultbranschen;

  Sammanfattning : It is recognised that gender equality and diversity are essential for building successful organisations. To tackle the global challenges characterised by economies today, one must ensure equal opportunities for all, both men and women. Organisations have acknowledged the benefits of a more gender equal workforce and are starting to take action. LÄS MER

 3. 3. Lika vård på lika villkor : en litteraturöversikt om hur jämställd vård bedrivs inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Askegård; Isabelle Lindblom Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; Könstillhörighet; Patient; Sjuksköterska; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets syn på det biologiska och sociala könet påverkar individens förväntningar och villkor och kan innebära både psykiska och fysiska konsekvenser. Länge har mannens anatomi och biologi fungerat som norm för medicinsk forskning vilket har påverkat vetenskapen och hur den ser ut än idag. LÄS MER

 4. 4. Polis, Polis- myndigheten orättvis? : Jämställdheten på de ledande positionerna inom polismydigheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Gustavsson; Antonia Herhold; Caroline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Genus; ledarskap; positiv särbehandling; stereotyper; jämställdhet; polismyndigheten; könsdiskriminering;

  Sammanfattning : Manligt- och kvinnligt ledarskap samt jämställdhet mellan könen är en het debatt som ständigt är aktuell och omdisuterad. Det finns teorier som styrker stereotyper och normer i samhället genom att hävda att det finns skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Hur kemiläromedel på gymnasiet framställs ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ninnie Jensen; [2017]
  Nyckelord :Genus; Kemi; jämställdhet; läromedel;

  Sammanfattning : Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. LÄS MER