Sökning: "fördomar samhällsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden fördomar samhällsproblem.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter att möta och vårda kvinnor som blir våldsutsatta av sin partner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleni Girmay Araya; Sandra Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kvalitativ; Litteraturstudie; Partnervåld; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våldsutsatthet hos kvinnor är ett stort samhällsproblem och en tredjedel av världens kvinnor räknas utsättas av våld någon gång i livet. Vanligast är att kvinnorna blir utsatta av våldet av sina partners. Våldsutsattheten ökar risken för negativa hälsokonsekvenser för de som drabbas. LÄS MER

 2. 2. Att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvård- en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lovisa Soreby; Jesper Åqvist; [2020]
  Nyckelord :Experienced; Literature review; Meeting; Nurse; Violence against women; Litteraturöversikt; Möte; Sjuksköterska; Upplevelse; Våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intimt partnervåld där mäns våld mot kvinnor förekommer är ett folkhälsoproblem, och ett hot mot kvinnors hälsa. Inom hälso- och sjukvård är sjuksköterskan ofta den som initialt möter kvinnor utsatta för våld. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter och attityder vid omvårdnad av personer som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Rebecca Nilsson; Alexandra Sundequist; [2019]
  Nyckelord :Attitudes; experiences; intimate partner violence; literature review; personcentered care; Attityder; erfarenheter; litteraturöversikt; personcentrerad vård; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och en granskning har visat att en tredjedel av alla kvinnor som varit i ett förhållande någon gång har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sin partner. Sjuksköterskan är bland de första som möter offer för våld i nära relationer då de söker vård och det är därför viktigt att sjuksköterskan har de rätta kunskaperna. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans attityder till och erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Chanceline Burubwa Nzeyimana; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; attityder; erfarenhet; somatiska vården; kunskap; bemötande; känslor; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa  ökar allt mer  och är idag ett utbrett globalt samhällsproblem. I samband med ökningen av psykisk ohälsa ökar också den psykiska och somatiska samsjukligheten. Detta gör att fler patienter med psykisk ohälsa uppsöker somatisk vård. LÄS MER

 5. 5. ”Vi som kyrka får ta slängar av andras fördomar som inte stämmer om oss.” : En kvalitativ intervjustudie rörande likheter och skillnader mellan kyrkans själavård och offentlig ungdomshälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Amanda Olsson; [2017]
  Nyckelord :ungdom; psykisk ohälsa; själavård; psykiatri; kyrka;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande inriktning mellan kyrkans själavård och ungdomshälsa/barn-och ungdomspsykiatri. Detta arbete har genomförts med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer som spelats in och analyserats enligt intervjupersonernas livsvärld. LÄS MER