Sökning: "fördomar samhällsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fördomar samhällsproblem.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter och attityder vid omvårdnad av personer som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Rebecca Nilsson; Alexandra Sundequist; [2019]
  Nyckelord :Attitudes; experiences; intimate partner violence; literature review; personcentered care; Attityder; erfarenheter; litteraturöversikt; personcentrerad vård; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och en granskning har visat att en tredjedel av alla kvinnor som varit i ett förhållande någon gång har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sin partner. Sjuksköterskan är bland de första som möter offer för våld i nära relationer då de söker vård och det är därför viktigt att sjuksköterskan har de rätta kunskaperna. LÄS MER

 2. 2. ”Vi som kyrka får ta slängar av andras fördomar som inte stämmer om oss.” : En kvalitativ intervjustudie rörande likheter och skillnader mellan kyrkans själavård och offentlig ungdomshälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Amanda Olsson; [2017]
  Nyckelord :ungdom; psykisk ohälsa; själavård; psykiatri; kyrka;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande inriktning mellan kyrkans själavård och ungdomshälsa/barn-och ungdomspsykiatri. Detta arbete har genomförts med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer som spelats in och analyserats enligt intervjupersonernas livsvärld. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan hanterar mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Barba; Clara Ekholm; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterska; hantering; våldsutsatt kvinna; kvalitativ; möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett aktuellt samhällsproblem. Sjuksköterskan har en viktig roll i att både kunna upptäcka våldsutsatthet, och ge adekvat vård. Dock upplever de våldsutsatta kvinnorna stora brister i vården där de anser att de inte får den vård och bemötande de behöver. LÄS MER

 4. 4. Ett spektrum av upplevelser : Kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för våldtäkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Caroline Pihl; Klara Rantanen; [2015]
  Nyckelord :Experiences; nursing; rape; sexual assault; women.; Kvinnor; omvårdnad; upplevelse; våldtäkt.;

  Sammanfattning : Våldtäkt är ett stort samhällsproblem i världen och påverkar kvinnors hälsa. Sjuksköterskor har bristande kunskap i mötet med kvinnor som utsatts för våldtäkt samt kvinnors sexuella hälsa. LÄS MER

 5. 5. Att utgå ifrån eleverna? : En undersökning av hur lärare uppfattar att de förhåller sig till eleverna i religionsundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Janna Trilety; [2013]
  Nyckelord :Didaktik; Gymnasiet; Religionslärare; Intervju; Undervisningsval;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur lärare uppfattar att de förhåller sig till eleverna, när de gör sina undervisningsval i kursen Religionskunskap A på gymnasiet. I förhållande till detta har elevers studieinriktningar varit en faktor som studerats, för att undersöka om dessa har inverkan på undervisningen. LÄS MER