Sökning: "fördomar vården"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden fördomar vården.

 1. 1. Förutsättningar och hinder för ett värdegrundat och jämlikt bemötande : Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta hbtq-personer inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zvizdic Jasmina; Kunckel Caroline; [2020]
  Nyckelord :Approach; experiences; lgbtq; nurses; psychiatry; Bemötande; erfarenheter; hbtq; psykiatri; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Hbtq-personer undviker kontakt med hälso- och sjukvården av rädsla för att utsättas för stigmatisering och diskriminering. Trots att sjuksköterskor inom psykiatrin har en nyckelroll i omvårdnaden råder en kunskapsbrist som hindrar möjligheten till en jämlik vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med bakomliggande substansberoende inom somatiska vården : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Nouella Oida; Lisa Westberg; [2020]
  Nyckelord :Nurse experience; substance-related disorder; nursing care; somatic care; Omvårdnad; sjuksköterskans upplevelser; somatisk vård; substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med bakomliggande substansberoende är en av alla patientkategorier som sjuksköterskor inom den somatiska vården får möta. Patienter med bakomliggande substansberoende upplevde ofta fördomar, förutfattade meningar och ett föråldrat synsätt gentemot substansberoendet och dem själva som individer i deras möte med sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Att leva med självskadebeteende : Kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Hoaas; Agnes Roxström; [2020]
  Nyckelord :Borderline personlighetsstörning; patografier; självskadebeteende; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Självskadebeteende är ett av diagnoskriterierna vid diagnosen borderline personlighetsstörning. Varje år vårdas många personer inom slutenvården i Sverige till följd av självskadebeteende. Inom vården finns stigmatisering och negativa attityder associerat med självskadebeteende. LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med fetma upplever bemötandet av vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Agnes Borg; Bianca Jansson Freund; [2020]
  Nyckelord :Obesity; experience; patient; stigma; healthcare; Fetma; upplevelse; patient; stigma; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma definieras som BMI>30 och är ett växande problem världen över. Utöver de hälsorisker som fetma kan medföra är stigmatiseringen kring fetma en ytterligare hälsorisk. Stigmatiseringen kring fetma har visat sig förekomma inom vården vilket riskerar att påverka vården och patienten negativt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att bemöta personer med schizofreni i olika vårdkontext : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Adams; Jennifer Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Attitude of health personnel; Communication; Empathy; Nurse-patient relations; Schizophrenia; Stereotyping; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Empati; Kommunikation; Schizofreni; Sjuksköterska-patientrelationer; Stereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund   Schizofreni bedöms vara en av de tio mest funktionsnedsättande tillstånden i världen och omkring 20 miljoner människor har diagnosen. Det är den vanligaste psykossjukdomen och innebär för många drabbade ett lidande med en negativ inverkan på personens psykosociala tillvaro och fysiska hälsa. LÄS MER