Sökning: "fördröjning"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet fördröjning.

 1. 1. Multikriterieanalys för lokalisering av multifunktionella dagvattenåtgärder i sjukhusmiljö : En fallstudie över Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helin Maria; [2020]
  Nyckelord :stormwater; green infrastructure; ecosystem services; climate adaption; multicriteria analysis; healthcare setting; dagvatten; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; klimatanpassning; multikriterieanalys; sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer klimatförändringarna innebära ett varmare klimat med kraftigare nederbörd. I kombination med en stor andel hårdgjorda ytor i våra växande städer kommer detta innebära en risk för dagvattenöversvämningar. LÄS MER

 2. 2. A Simulation Study on the Performance Comparison of the V2X Communication Systems: ITS-G5 and C-V2X

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aman Kumar Gulia; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personlig rörlighet och fordonstransportsystem genomgår en förskjutning mot mer reaktiv och intelligent transportinfrastruktur. Ett brett spektrum av applikationer och användningsfall har dykt upp i fordonsmiljön underlättad av olika trådlösa kommunikationssystem. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att identifiera och bedöma sepsis - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Laurén; Rebecca Rudner; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; nurse; sepsis; Erfarenhet; litteraturöversikt; sepsis; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen sepsis drabbar 48,9 miljoner människor i världen varje år och svår sepsis är den 10:e vanligaste dödsorsaken i världen. Varje år dör 15-20 % av de 40,000 människor som drabbas i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Skelettjordskonstruktioner - En undersökning av dess funktion med hydraulisk modellering i MIKE URBAN+

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Carl Edström; [2020]
  Nyckelord :MIKE URBAN ; skelettjord; dagvattenhantering; urban hydrologi; hydraulisk modellering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanisering med växande och tätare städer i kombination med klimatförändring som förväntas kunna ge extremare väder kräver ett smart markanvändande där flera funktioner kan uppfyllas på samma yta. Ett exempel på en multifunktionell anläggning är skelettjordskonstruktioner som har en bärförmåga som hanterar ovanliggande laster, skapar gynnsamma förhållanden för träd och hanterar dagvatten med rening och fördröjning. LÄS MER

 5. 5. Pedestrian to Vehicle Communication: A Safe and Private Solution Proposal

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pablo Sanchez Carmona; [2020]
  Nyckelord :Android; Privacy; Secure communication; User safety; Pedestrianto- vehicle; Android; Sekretess; Säker Kommunikation; Användarsäkerhet; Fotgängare-till-fordon;

  Sammanfattning : Vehicle-to-vehicle communication (V2V) has become one of the most risingtechnologies in recent years, and due to the implementation of 5G different solutionshave begun to be designed that allow communication between vehiclesand pedestrians (V2P). V2P communication is a challenge for two reasons:the incompatibility of technologies, as well as the need to have a real-timecommunication (crucial when sending and receiving road hazard messages). LÄS MER