Sökning: "fördraget om europeiska unionens funktionssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden fördraget om europeiska unionens funktionssätt.

 1. 1. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensbegränsande exklusivitetsklausuler i vertikala avtal : En undersökning av när konkurrensbegränsande avtal är förbjudna, främst vid tillämpning av e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Amanda Dezfolian; Denisé Digemo; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Konkurrens råder på marknader varpå fler än ett företag är verksamma. De konkurrensrättsliga reglerna återfinns i konkurrenslagen (2008:579) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med syfte att upprätthålla en effektiv och fungerande konkurrens i Sverige och inom den Europeiska unionen. LÄS MER

 3. 3. Slutet för EU-interna investeringstvister? - En utredning av rättsläget efter EU-domstolens dom C-284/16 Achmea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedda Hedenskog; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; skiljedomsrätt; internationell investeringsrätt; Achmea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 meddelade EU-domstolen förhandsavgörandet C-284/16 Achmea som kom att göra investeringstvister mellan en investerare från en EU-medlemsstat mot en annan EU-medlemsstat osäker. I domslutet konstate-rade EU-domstolen att artiklarna 267 och 344 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgjorde hinder mot en sådan skiljeklausul som fanns i ett bilateralt investeringsavtal mellan Slovakien och Nederländerna. LÄS MER

 4. 4. Överprissättning – En undersökning av oskäligt hög prissättning som konkurrensrättsligt missbruk med särskild fokus på prissättning under Covid-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustaf Åleskog; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; Konkurrensrätt; Civil and criminal procedure; Competition law; Missbruk; Överprissättning; Excessive pricing; Artikel 102 FEUF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The prohibition against abuse of a dominant position under article 102 in the Treaty on the Functioning of the European Union is fundamental in EU competition law. Such abuse may consist in imposing unreasonably high purchase or selling prices, so-called excessive pricing. LÄS MER

 5. 5. Svensk gårdsförsäljning - i förhållande till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marcus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Eu-rätt; monopol; alkoholmonopol; gårdsförsäljning; artikel 34; artikel 37; åtgärder med motsvarande verkan; Eu-law; monopoly; article 34; article 37; measures equivalent to quantitative restrictions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna existera sida vid sida med det svenska detaljhandelsmonopolet måste denna försäljningsform vara förenlig med EU-rätten på området. Området omfamnas av den EU-rättsliga regleringen för den inre marknaden där den fria rörligheten för varor är central. LÄS MER