Sökning: "förebild i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden förebild i förskolan.

 1. 1. ”Det gäller att vara en förebild för barnen” : En studie om fem förskollärares syn på uppdraget att motverka könsmönster i förskolan och hur de i relation till det uppdraget resonerar i valet av barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jennie Osbeck; Jenny Fjärdsmans; [2022]
  Nyckelord :Genus; förskola; könsroller; subjektskapande; normer; barnböcker;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka synsätt det finns bland förskollärare att se på uppdraget att motverka könsmönster, samt hur de i relation till det uppdraget resonerar vid val av barnlitteratur. I studien används feministisk poststrukturalism som teoretiskt perspektiv samt begreppen normer, subjektskapande och positionering för att analysera materialet. LÄS MER

 2. 2. Rörelseglädje i förskolan : En studie om förskollärares förhållnings- och arbetssätt till rörelse och rörelseglädje i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jasmine Nyman; Stina Rudsmark; [2022]
  Nyckelord :rörelse; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; förskola;

  Sammanfattning : Endast 2 av 10 barn når idag upp till den dagliga rekommenderade dosen av fysisk aktivitet (Generation Pep 2021), vilket är en alarmerande siffra som förskolan kan vara med och förändra. En anledning till att barn vill röra på sig är för att uppleva glädje och motivation (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012, s. LÄS MER

 3. 3. “Förskolläraren som språklig förebild för flerspråkiga barn” : “Stöttning och utmaning från dag ett”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Christina Aldeman; Natalia Spiridonova; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; vardagliga aktiviteter; stöttning; utmaning; modersmål; dialog; barns erfarenheter och intressen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskollärares språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn i vardagliga aktiviteter. Syftet besvarades genom två frågeställningar kopplat till hur förskollärare stöttar och utmanar de flerspråkiga barnen i svenska samt hur barns modersmål tas tillvara. LÄS MER

 4. 4. Etik i förskolan:Gömd eller glömd? : En kvalitativ studie om förskollärares syn på arbetet med barns lärande om etik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Feuk Maja; Strömberg Matilda; [2022]
  Nyckelord :Etik; Etiska dilemman; Förskola; Proximala utvecklingszon; Scaffolding;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att skapa en djupare förståelse för förskollärares syn på arbetet med barns lärande och förståelse av etik i förskolan, med ett särskilt intresse för förskollärares egna agerande i dessa situationer. Studien har utgått från Vygotskijs sociokulturella teori. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska rörelsen i förskolan : Förskollärarens uppfattning om dess betydelse för barns utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marina Fiorino; Karin Sundin; [2022]
  Nyckelord :Fysisk rörelse; förskolan; samspel; delaktighet; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärarna uppfattar betydelsen av fysisk rörelse i förskolan för barns utveckling och lärande. För att ta reda på det genomfördes en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där åtta förskollärare deltog. LÄS MER