Sökning: "förebilder i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden förebilder i skolan.

 1. 1. Lärares arbete med att väcka och underhålla elevers läsmotivation : En kvalitativ studie om hur lärare inspirerar och motiverar elever till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; [2022]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; intresse; årskurs f-3; motivation;

  Sammanfattning : En stor del av kommunikationen i vårt samhälle sker igenom skriftspråk, så som böcker och andra texter. Läsförmåga är nödvändig för att ta del av skriftspråket. Läsutvecklingen är komplex och lärares stöttning i den är viktig, dessutom är intresse för litteratur och dess innehåll en viktig komponent för läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. "Man behöver inte älska allt och alla men respektera allt och alla, det är det viktigaste" : Romers upplevelser av skolan under perioden 1970-2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Charlotte Lundquist; [2022]
  Nyckelord :national minority group; Roma; discrimination; respect; treatment; education and acceptance; nationell minoritetsgrupp; romer; diskriminering; respekt; bemötatade; utbildning och acceptans;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att redogöra för fem romers erfarenheter av utbildning under perioden 1970–2000-talet. För att uppfylla detta syfte genomfördes en kvalitativ intervjustudie med fem romer som bor i Sverige och som har gått i skola någon gång under perioden 1970–2000-talet. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar elevers läslust : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lejla Fejzulovska McDaniel; [2022]
  Nyckelord :Läslust; läsundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna kunskapsöversikt undersöker vilka faktorer som påverkar elevers läslust. Kunskapsöversiktens slutsats och diskussion ämnar även besvara vilka didaktiska upplägg som kan göra skillnad genom kunskapen om påverkande faktorer. Granskningen utgörs av tio vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. ”Man blir ju liksom allmänt smartare” : Upplevelser och förväntningar mellan elever, vårdnadshavare och skola kring 15-åringars läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Jonasson; [2022]
  Nyckelord :parent as teacher; adolescent reader; parent support; skönlitteratur; läsintresse; läsmotivation; fritidsläsning; läsning i skolan; läsande förebilder; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : I följande studie undersöks upplevelser och förväntningar mellan skola och hem gällande 15-åringars skönlitterära läsning. Med en sociokulturell ansats och utvecklingspsykologiska perspektiv studeras hur en grupp elever, lärare och vårdnadshavare upplever 15-åringars skönlitterära läsning, samt vilka förväntningar de uttrycker gentemot varandra i relation till den skönlitterära läsningen. LÄS MER

 5. 5. Elevers inre- och yttre motivation till läsning : En kvalitativ studie om elevers motivation till läsning i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Ekstrand; Johanna Johansson; Sara Malm; [2022]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; extern reglering; introjektion; integration; identifikation; autonom; drivkraft; skola; elever; läsning; motivation till läsning; SDT och faktorer;

  Sammanfattning : Forskning visar på problematik rörande elevers läsvanor, vilket påverkar motivationen till läsning i skolan. Den enskilda läsningen förekommer olika mycket beroende på vilken skola som undersöks, trots att alla skolor ska arbeta för en lust till att lära. Mycket beror på elevers motivation till en handling, i detta fall läsning. LÄS MER