Sökning: "förebyggande elevhälsoarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden förebyggande elevhälsoarbete.

 1. 1. Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Nordhäll; Katarina Spjuth; [2021-08-10]
  Nyckelord :förebyggande elevhälsoarbete; främjande elevhälsoarbete; relationellt lärarskap; pedagogiskt ledarskap; specialpedagog;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010:800) kom förändringar när det gäller elevhälsoarbetet i skolan. Från att tidigare haft en inriktning med framför allt åtgärdande insatser på individnivå ska fokus nu främst vara utifrån ett förebyggande och främjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Upplevda hinder, barriärer och bra metoder i elevhälsoarbete : En studie om främjande arbete mot mobbning och kränkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Harjula; Miranda Bergman; [2021]
  Nyckelord :Elevhälsa; barriärer; hinder; fungerande metoder; attityder;

  Sammanfattning : Vi önskade genom studien att se över Elevhälsoteams utredningar av kränkning- och mobbningsärenden i grundskolan. Detta ansågs viktigt att undersöka för att få fler nyanser i varför mobbningen fortgår. LÄS MER

 3. 3. Ett salutogent skifte? : En intervjustudie om hur elevhälsa tillämpas i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Malin Pallin; Mathilda Wasteby; [2021]
  Nyckelord :Elevhälsa; Salutogenes; Patogenes; Hälsofrämjande; Förebyggande; Skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka och analysera hur elevhälsa tillämpas iskolan. Hur tolkar rektorer elevhälsouppdraget? Hur beskriver rektorerna att elevhälsoarbetesker i praktiken? Vilka problem och möjligheter ser rektorerna gällande elevhälsoarbete irelation till de olika professionerna på skolan? Metod: Studien utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Det dolda arbetet : Grundskollärares berättelser om arbetet med elevers psykiska hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basma Hamadi; Hind Mejdi; [2021]
  Nyckelord :elevers psykiska hälsa; grundskollärares upplevelser; intervjuer; berättelseanalys; elevhälsa.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka, ur ett salutogent perspektiv, hur grundskollärare upplever arbetet med elevers psykiska hälsa. Uppsatsen ämnar att besvara frågeställningar kring vilka upplevelser lärarna har av arbetet med elevers psykiska hälsa när det gäller det egna ansvaret, existerande stödfunktioner samt fram- och motgångar i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Att stärka det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet En kvalitativ studie av två gymnasieskolors förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Klara Gustafsson; Nina Ivarsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :skolförbättring; elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur gymnasieskolor kan arbeta för att stärka sitt förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Frågeställningarna rörde skolans förbättringsprocess samt hur de idag organiserar ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. LÄS MER