Sökning: "förebyggande mot våld"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden förebyggande mot våld.

 1. 1. Röntgensjuksköterskans bemötande med hotfulla och våldsamma patienter i radiologisk verksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Hernqvist; Amanda Ruiz; [2021-06-08]
  Nyckelord :Radiographer; radiology department; violent; aggressive; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot hälso-och sjukvårdspersonal har tilltagit och blivit ett globalt problem.Fenomenet är aktuellt och viktigt att framhäva eftersom ämnet sällan benämns. Allamänniskor har rättigheter till trygghet och motivation till sitt yrkesarbete. LÄS MER

 2. 2. “Den som har mandat och definiera om man är utsatt för ett våld, är ju den som är utsatt” : En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete med pojkars våld mot flickor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanna Nilsson; Lovisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :School counselor; preventive work; violence; gender perspective; domestic violence; Skolkurator; förebyggande arbete; våld; genusperspektiv; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : In order to reduce and prevent domestic violence, preventive work needs to begin at an early age. In previous research it is suggested that preventive work needs to begin as early as between grade six and eight. Recently, it has been discovered that many young people have a distorted view of what constitutes a healthy and equal relationship. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsbrottslighet : Hur arbetar utvalda skolor från utvalda områden i Finland och Sverige förebyggande mot ungdomsbrottslighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Petra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Crime; prevention; school; young people; violence; Juvenile delinquency; Brottslighet; Ungdomar; Skolor; Preventivt arbete; Våld; Ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Title: Juvenile delinquency “How selected schools from selected areas in Finland and Sweden work to prevent juvenile delinquency” The study is a qualitative study where I investigated how a selected municipality's schools in southern Sweden and an area's schools on a Finnish island work preventively against juvenile delinquency. Throughout the study, I will refer to it as an area to facilitate reading. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld, en daglig företeelse på lärarens arbetsplats : En studie som belyser hur verksamma lärare reagerar, agerar och hanterar hot och våld från elever i årskurs 7-9 och gymnasieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Christin Yousef; Talin Celik; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare kan eller bör agera vid hot eller våldsamma händelser från elever i årskurs 7-9 och gymnasieskola. Vidare undersöks olika infallsvinklar på bemötande vid våld och hot. LÄS MER

 5. 5. Vi måste se de utsatta barnen : En studie om skolsköterskors upplevelser och arbete med hedersrelaterat våld och förtryck hos barn i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agneta Tolic Lazarevic; Marie Spolander; [2021]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck HDV ; skolsköterska; förebyggande arbete; skola;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck (HDV) kan uppstå när en familj eller släkt känner behov av att bevara eller återupprätta familjens heder. HDV syftar till att familjemedlemmar lever enligt en viss norm som riktas mot att bevara släktens heder. Rädslan och barnens pliktkänsla att skydda familjen kan göra det svårt att erbjuda hjälp. LÄS MER