Sökning: "förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

 1. 1. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingsarbete i praktiken : -en fallstudie om implementeringen av tillgängliga lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Murphy; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; systemteori; tillgängliga lärmiljöer; utvecklingsarbete; yrkesroller;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Murphy, Maria (2021). Utvecklingsarbete i praktiken -en fallstudie om implementeringen av tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Elevröster om undervisning för välbefinnandeen : en studie om elevers beskrivningar av en undervisning som främjar välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Jisander; Anneli Anbelin; [2021]
  Nyckelord :well-being; learning; student voices; student views; classroom learning; health promotion; positive school; pedagogy; student influence; student participation; mental health; Välbefinnande; elevröster; hälsofrämjande undervisning; delaktighet; inflytande; didaktik; pedagogisk psykologi; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att bidra med kunskap om elevers uppfattningar om vilka faktorer i undervisningen som främjar deras välbefinnande. Genom att låta elever beskriva den undervisning som de anser främjar deras välbefinnande finns en förhoppning om att bidra med värdefull kunskap som kan tillföra förståelse för hur undervisningen skulle kunna utvecklas för att främja elevers välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Övergångar mellan mellanstadiet och högstadiet gällande elever i behov av stöd : Specialpedagogers/specialläraresoch mentorers uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Georgia Polymenopoulou; Anniela Kölvall; [2021]
  Nyckelord :primary school; middle school; school transition; special needs; grundskola; mellanstadiet; skolövergång; särskilt stöd; överlämning ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att se hur övergången mellan mellanstadiet och högstadiet ser ut i olika skolor i olika kommuner gällande elever i behov av stöd utifrån specialpedagogers/ speciallärares och mentorers perspektiv när det kommer till upplägget av extra anpassningar och särskilt stöd, med den sociokulturella teorin som bas. En kvalitativ forskning genomfördes innehållande 13 semistrukturerade intervjuer, sju med specialpedagoger/ speciallärare och sex med mentorer, med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 5. 5. Vi måste se de utsatta barnen : En studie om skolsköterskors upplevelser och arbete med hedersrelaterat våld och förtryck hos barn i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agneta Tolic Lazarevic; Marie Spolander; [2021]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld och förtryck HDV ; skolsköterska; förebyggande arbete; skola;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck (HDV) kan uppstå när en familj eller släkt känner behov av att bevara eller återupprätta familjens heder. HDV syftar till att familjemedlemmar lever enligt en viss norm som riktas mot att bevara släktens heder. Rädslan och barnens pliktkänsla att skydda familjen kan göra det svårt att erbjuda hjälp. LÄS MER