Sökning: "förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

 1. 1. Psykisk ohälsa inom förskolan Det kommer väl senare i livet? En kvalitativ studie om förskollärares och specialpedagogers uppfattningar och erfarenheter av begreppet psykisk ohälsa samt deras förebyggande arbete i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christine Norder; Maria Jerräng; [2024-02-05]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; hälsofrämjande arbete; lekbaserat arbetssätt; relationer; förskola; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Utifrån den kvalitativa metoden behandlar studien förskollärares och specialpedagogers olika uppfattningar samt erfarenheter av psykisk ohälsa inom förskoleverksamheten. Fem förskollärare och tre specialpedagoger har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande arbete i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lisa Kjellén; [2024]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; psykisk ohälsa; elevhälsa; KASAM; närvarofrämjande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Kjellén, Lisa (2024). Hälsofrämjande arbete i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 HP. I detta examensarbete har en skolas hälsofrämjande arbete undersökts. LÄS MER

 3. 3. Barns psykiska hälsa i förskolan. En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats om hur några förskollärare uppfattar sina kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt i sitt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jenny Millander; [2023-02-28]
  Nyckelord :psykisk hälsa; barn; förskola; anknytning; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Rapporter visar att det skett en ökning av antalet inskrivna barn i förskolans utbildning under de senaste åren, samtidigt som forskning visar på en ökad psykisk ohälsa i samhället, framförallt ångestsyndrom och depression är det som utmärker sig. I rapporten från Skolverket (2019) be skrivs det att det finns ett utvecklingsområde i skolor och förskolor med en tydligare koppling i undervisningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av arbetssätt utifrån samhällsaktörers perspektiv, gällande hälsofrämjande arbete riktat mot psykisk hälsa och suicidprevention hos ungdomar : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Larsson; Sara Thunell; [2023]
  Nyckelord :Community workers; health promotion; mental health; salutogenic; suicide prevention; work methods; Arbetsmetoder; hälsofrämjande arbete; psykisk hälsa; samhällsaktörer; salutogenes; suicidprevention;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa har ökat markant de senaste åren bland unga i Sverige och därmed även konsekvenser av psykisk ohälsa enligt forskningen. Flickor är i högre grad drabbade av psykisk ohälsa medan pojkar i högre utsträckning begår suicid. LÄS MER

 5. 5. ”Anpassa sig som en kameleont” : - Specialpedagogens erfarenheter av förebyggande ochfrämjande arbete i elevhälsan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Carina Vernersson Jonsson; Nilla Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :hälsa; specialpedagog; förebyggande; hälsofrämjande; inkludering; salutogent; relationellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Utifrån stundande lagkrav gällande specialpedagog eller speciallärares deltagande i elevhälsoteamets arbete ställde vi oss frågan om hur detta arbete ser ut idag. Då lagändringen ämnar öka förekomsten av förebyggande och främjande arbete i elevhälsan, är detta vår huvudfokus. LÄS MER