Sökning: "förening av mål"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden förening av mål.

 1. 1. Olika vägar till lyckade marknadsavdelningar : En kvalitativ studie av SHL-klubbarna VäxjöLakers, Rögle BK och Örebro HK

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Ekelund; David Andersson; [2021]
  Nyckelord :Partnerskap; relationer; företagsintäkter; marknadsavdelning; professionalisering; kommersialisering; varumärke; elitidrott;

  Sammanfattning : Företagsintäkter och långvariga relationer är idag en viktig del för elitföreningar inom svensk ishockey. Svenska ishockeyföreningar ligger i framkant med hur det kommersiella arbetet hanteras och dess vikt av att ständigt stärka och utveckla sina varumärke. LÄS MER

 2. 2. Hur leds förändring i en ideell förening som verkar i myndighets ställe? : En studie av den svenska idrottsrörelsens ledarskap, förändring och korporativa samarbete med staten under perioden 2013–2019.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Peter Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; hybrid organisation; Swedish Sports Confederation; member organisation; non-profit organisation; state; govern; lead; strategy; change.; Ledarskap; hybridorganisation; Riksidrottsförbundet; medlemsorganisation; ideell förening; staten; styra; leda; strategi; förändring.;

  Sammanfattning : The Swedish model is a concept that over time has become widely known. Lately, the first thing that springs to mind may be the way Sweden has handled the pandemic of covid-19. Originally however, the Swedish model is an attempt develop a strategy of cooperation between conflicting interests. LÄS MER

 3. 3. Integration genom föreningsidrott : En väg för nyanlända att integreras i samhället

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sami El Bajdi; Ali Saouli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka om och hur föreningsidrotten arbetar med nyanlända barn och ungdomars integrering i samhället. Frågeställningarna är följande: - Hur ser idrottsföreningar på sin roll som integreringsarena för nyanlända? - Utifrån vilka strategier arbetar idrottsföreningar med integration av nyanlända barn och ungdomar? - Vilka hinder och möjligheter ser idrottsföreningar när det gäller integration av nyanlända? Metod Vi genomförde denna studie genom att intervjua tre olika representanter från föreningsidrotten för att få en djupare förståelse om hur de jobbar med nyanlända barn och ungdomars integration i samhället. LÄS MER

 4. 4. SSPF - Umeåmodellen : En studie om upplevelser av behov kring tvärsektoriell samverkan och prevention av ungdomskriminalitet i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johan Avesand; Michael Haile; [2020]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; brottsprevention; tvärsektoriell samverkan; SSPF-modell;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en kvalitativ studie som utgår från en abduktiv ansats. Studiens teoretiska ramverk utgörs av programteori. Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser kring tvärsektoriell samverkan som föreligger för att optimera en anpassad SSPF-modell i Umeå kommun. LÄS MER

 5. 5. Organisationsförändring för ett mer kvinnofrämjande ishockeysverige : En fallstudie utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonathan Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Nyinstitutionell teori; Legitimitet; Isomorfism; Rationaliserade myter; Isärkoppling; Svenska Ishockeyförbundet; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utvecklas företag och organisationer ständigt och samhället ställer stora krav på organisationer, allt från att vara mer miljömedvetna till att skapa en mer genusmedveten marknad. Detta innebär i stor utsträckning att organisationer måste förändras för att efterleva de krav som ställs på dem. LÄS MER