Sökning: "föreställda gemenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden föreställda gemenskaper.

 1. 1. "Man göra som svenskar - men jag är inte svensk" : En kvalitativ intervjustudie om svenskhet och svensk identitet genomförd med lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Wallin Hall; [2019]
  Nyckelord :svenskhet; SFI; föreställda gemenskaper; symbolisk interaktionism; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utifrån ett kvalitativt angreppssätt så har fyra lärare och fyra deltagare kopplade till SFI intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Homo Europaeus som författare : Litterära undersökningar av den svensk-europeiska författarens syn på europeisk identitet och gemenskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Eric Luth; [2019]
  Nyckelord :Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europe; European identity; imagined communities; Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europa; europeisk identitet; föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : This thesis analyses four European writers, whose common denominator is that they have moved to Sweden from other European countries and chosen to write in Swedish: Caterina Pascual Söderbaum, Theodor Kallifatides, Gabriela Melinescu and Sigrid Combüchen. Focus lies on novels published by the authors in the 21st century. LÄS MER

 3. 3. "Maktkampen om public service - ett DR drama i två episoder" : en kvalitativ ideologikritisk textanalys av de mediepolitiska avtalen från 2014 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stine Krutika Nielsen; Therese Lordén Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Mediepolitik; Medieavtal; Public service; Danmarks Radio och Ideologikritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien blir det kastat ljus på de mediepolitiska avtalen i Danmark och hur det kulturella ramverket för public service-mediet DR blir ändrat mellan dessa. Vi går från ett brett avtal till ett smalt, från allt till nischat och från multikultur till monokultur. LÄS MER

 4. 4. "Det är två världar som inte möts." En studie om förtroendet för det sociala arbetet i det särskilt utsatta området Rosengård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carolin Andersson; Moa Salenfjord; [2019]
  Nyckelord :Imagined communities; Particularly deprived areas; Rosengård; Social alienation; Social workers; Stigmatization; Trust; Förtroende; Stigmatisering; Socialarbetare; Särskilt utsatt område; Föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : BRÅ:s rapport: Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden som publicerades under 2018 indikerar att det finns ett lågt förtroende för rättsväsendet i de särskilt utsatta områdena. Det låga förtroendet för rättsväsendet tycks även påverka förtroendet för socialarbetare negativt. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares förhållningssätt till mångkulturalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Hansson; Anna Roth; [2019]
  Nyckelord :Föreställd gemenskap; Förhållningssätt; Förskola; Interkulturalitet; Kulturell identitet; Mångkulturalitet; Pedagog;

  Sammanfattning : I Sverige ökar den kulturella mångfalden och den nuvarande Läroplanen för förskolan Lpfö98 (rev. 2016) förespråkar barnens medvetenhet kring sin egna kultur samt andras kulturer. LÄS MER