Sökning: "föreställda gemenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden föreställda gemenskaper.

 1. 1. Homo Europaeus som författare : Litterära undersökningar av den svensk-europeiska författarens syn på europeisk identitet och gemenskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Eric Luth; [2019]
  Nyckelord :Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europe; European identity; imagined communities; Gabriela Melinescu; Caterina Pascual Söderbaum; Theodor Kallifatides; Sigrid Combüchen; Europa; europeisk identitet; föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : This thesis analyses four European writers, whose common denominator is that they have moved to Sweden from other European countries and chosen to write in Swedish: Caterina Pascual Söderbaum, Theodor Kallifatides, Gabriela Melinescu and Sigrid Combüchen. Focus lies on novels published by the authors in the 21st century. LÄS MER

 2. 2. Svenskhet i kulturdebatten : En kvalitativ innehållsanalys av identitetskonstruktion inom kulturjournalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Kristine Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Identitet; svenskhet; kulturdebatt; kulturjournalistik; retorisk analys;

  Sammanfattning : Denna studie utgör en retorisk analys av svenskhet i kulturdebatten. Kulturjournalistiken i svenska medier har kommit att bli en röst för politisk, demokratisk och etisk debatt samt ge uttryck för ett samhällskritiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Jude och skandinav : Nationella och övernationella identifikationer och föreställda gemenskaper inom Skandinavisk-judiska ungdomsförbundet 1936 - 1948

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Ola Flennegård; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Brokiga nätverk och föreställda gemenskaper : En studie av Göteborg International Film Festival och Malmö Arab Film Festival med utgångspunkt i två teoretiska perspektiv på filmfestivalen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Josef Kullengård; [2013]
  Nyckelord :Göteborg International Film Festival; Malmö Arab Film Festival; film festival; network; imagined communities; Göteborg International Film Festival; Malmö Arab Film Festival; filmfestival; nätverk; föreställd gemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka två samtida svenska filmfestivaler, Göteborg International Film Festival och Malmö Arab Film Festival, utifrån två teoretiska perspektiv på filmfestivalen med den mer övergripande målsättningen att bidra till ett spirande och stadigt växande forskningsfält kring filmfestivalen i den nationella kontexten. De aktuella festivalerna inringar i förhållandevis god mån den svenska filmfestivalflorans allsidighet; en omfångsrik historisk publik festival respektive en smalare tematisk nykomling. LÄS MER

 5. 5. Nationell identitet i svensk film : från Sällskapsresan till Jalla! Jalla!

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Jenny Michaelsson; [2012]
  Nyckelord :identitet; svenskhet; nationalism; etnologi; film; Sällskapsresan; Änglagård; Jalla! Jalla!;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en undersökning av hur nationell identitet har framställts i tre populära, svenska filmer: Sällskapsresan (1980), Änglagård (1992) och Jalla! Jalla! (2000). De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen är begreppet nationalism och då främst Benedict Andersons tankar om nationen som den föreställda gemenskapen, begreppet nationell film främst utifrån Andrew Higsons definition, samt svensk etnologiforskning och vad som på det området, genom historien har sagts om nationella identiteter och framförallt svenskhet. LÄS MER