Sökning: "föreställningar om bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden föreställningar om bibliotek.

 1. 1. Flerspråkighet, motivation och andraspråksinlärning : en diskursanalys ur ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Lindmark; Maud Schwardt; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; diskursanalys; diskurs; motivation; SVA; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Flerspråkighet och svenska som andraspråk är två aktuella samtalsämnen i dagens samhälle. De flesta lärare som arbetar i skolan har idag flerspråkiga elever representerade i sina klassrum. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers strategier och bemötande gentemot vårdnadshavare i en mångkulturell förskola ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Eliasson; Paulina Steen; [2019]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; strategier; genus; mångkulturell; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Vår förförståelse innan studien var att olika kulturer har olika syn på genus och jämställdhet mellan könen. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där enskilda intervjuer har genomförts med sex pedagoger. LÄS MER

 3. 3. Politiska föreställningar om bibliotek : En studie av idèer om biblioteksinstitutionen i riksdagsmotioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nommi Nordlund; Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :motioner; riksdagsmotioner; bibliotek; bibliotekslagen; riksdagen; sveriges riksdag; föreställningar om bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine what Swedish parliamentarians thinks about the library as an institution. To achieve this aim we use discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Att möta individen, inte könet : en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt gentemot pojkar och flickor ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annelie Lindah; Johanna Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Kön; genus; könöverskridande identitet; stereotypa könsroller;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka om förskollärare anser att deras förhållningssätt är olika gentemot pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar om kön. Bakgrund I bakgrund presenteras tidigare forskning kring genus. Det framkommer att pojkar och flickor behandlas och bemöts olika utifrån deras kön. LÄS MER

 5. 5. ”Läslyftet som kompetensutveckling” : en kvalitativ studie om förändring av undervisningspraktiken.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Kjellsson; [2017]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; svenska; förändring; undervisningspraktik;

  Sammanfattning : InledningFörsöken till att skapa en lyckad skola har varit många och flera nationella kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att stärka pedagogers kunskaper gällande barns läs- och skrivinlärning. I detta arbete presenteras några pedagogers uttryck för de eventuella omformningar som har skett i undervisningspraktiken i samband med Läslyftet. LÄS MER