Sökning: "föreställningsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet föreställningsförmåga.

 1. 1. Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-03-06]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 2. 2. Vilken roll har undantagsbestämmelsen i matematik? En intervjustudie med rektorer, lärare och specialpedagoger på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Lundström; [2020-01-16]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; tolkning av styrdokument; betyg; bedömning; matematikhinder; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur användandet av undantagsbestämmelsenuppfattas i en skolpraktik på högstadiet främst utifrån ämnet matematik.Frågeställningar:• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger undantagsbestämmelsens funktioni skolsystemet?• Hur ser erfarenheter av undantagsbestämmelsen ut i matematik på högstadiet?• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger bestämmelsen i förhållande tillmatematik?Metoden som används är kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. LÄS MER

 3. 3. Röntgensjuksköterskans bemötande av barn med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Carolin Broke; Ida Norström; [2019]
  Nyckelord :Autism; Kommunikationsstrategier; Oro; Radiologisk avdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som kommer till den radiologiska avdelningen kan uppleva oro i den högteknologiska miljön. Barn med autismspektrumtillstånd kan uppleva mer oro i dessa miljöer då diagnosen innebär nedsatta förmågor gällande social- och språklig kommunikation, föreställningsförmåga samt flexibilitet. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan rollspelare och icke-rollspelare med avseende på empati : En kvantitativ studie om bordsrollspel, kön och empati

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Olsson; [2019]
  Nyckelord :Empathy; affective empathy; cognitive empathy; gender; role players; role playing.; Empati; affektiv empati; kognitiv empati; kön; rollspelare; rollspel.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kön och rollspelande relaterar till affektiv och kognitiv empati. 204 personer deltog i föreliggande studie genom att besvara en elektronisk enkät och 192 ifyllda enkäter analyserades. LÄS MER

 5. 5. ”Språket är ju liksom hela vi på något sätt” : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av multimodalt lärande och estetiska lärprocesser i läsförståelseundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Blomén; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; estetiska lärprocesser; multimodalt lärande; meningsskapande;

  Sammanfattning : Enligt nuvarande läroplan ska eleverna ges möjlighet att bearbeta text genom varierade estetiska uttrycksformer. Likaså påvisar tidigare forskning betydelsen av att erbjuda elever olika uttrycksformer att visa förståelse på. LÄS MER