Sökning: "föreställningsram ifrs"

Visar resultat 11 - 15 av 29 uppsatser innehållade orden föreställningsram ifrs.

 1. 11. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Melin; Frida Stenberg; [2015]
  Nyckelord :Revenue recognition; IFRS 15; IASB; conceptual framework; actors on the capital market; disclosure overload; Intäktsredovisning; IFRS 15; IASB; föreställningsram; aktörer på kapitalmarknaden; disclosure overload;

  Sammanfattning : Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. LÄS MER

 2. 12. Speglar kassaflödesanalysen bankers finansiella prestationer? -en kvantitativ studie av noterade europeiska storbanker

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Göransson Milton; Johanna Randén; [2014-02-18]
  Nyckelord :Kassaflödesanalys; IAS 7; banker; kassaflöde från löpande verksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med utformandet av reglerna av kassaflödesanalys iUSA under 1980-talet och i Europa under 2000-talet, har en del kritiska röster hörts frånbanker som menar att en kassaflödesanalys blir ologisk och inte lämpar sig för verksamheten ien bank eftersom deras produkt utgörs av pengar. Vidare menar kritiken att reglerna för hurman redovisar sina kassaflöden är inkonsistenta och inte möjliggör att syftet medkassaflödesanalys uppfylls. LÄS MER

 3. 13. Värdering av fastigheter till verkligt värde -Vad kommer införandet av IFRS 13 att innebära?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Bjöörn; Stefan Ljung; [2013-06-05]
  Nyckelord :Föreställningsram; IAS 40 Förvaltningsfastigheter; IFRS 13 Värdering till;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Efter att IAS 40 togs i bruk år 2005 har ortsprismetoden varit dendominerande metoden för att värdera förvaltningsfastigheter. Detta ligger i linje medstandarden som fastslår att det mest verklighetsförankrade värdet erhålls från aktuella priserpå en aktiv marknad. LÄS MER

 4. 14. Internationell Redovisning : Harmoniseringens utveckling mellan IASB och FASB

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Rebecca Engman; Jessica Dahlgren; [2013]
  Nyckelord :Harmonisering; konvergering; föreställningsram; US-GAAP; IFRS; IAS; leasing; intäktsredovisning; FASB; IASB; värdering till verkligt värde;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen av kapitalmarknaden och det faktum att marknader numera integreras oberoende av landsgränser, har bidragit till att en harmonisering av redovisningsregler har blivit allt viktigare. Inkonsekvenser i redovisningen har historiskt resulterat i finanskriser och företagskandaler, som fått allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 5. 15. Konvergensprojektet mellan IASB och FASB - med riktning mot harmonisering och ett gemensamt globalt regelverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Törnblom; Pernilla Källström; [2012]
  Nyckelord :IFRS; US GAAP; Konvergensprojektet; Föreställningsram; Intäktsredovisning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att utröna vilka skillnader som existerar mellan regelverken och varför dessa har uppkommit samt en fördjupad studie av konvergensprojektet mellan IASB och FASB. Detta med fokus på föreställningsramen och intäktsredovisning. Därutöver en analys av den potentiella utgången av konvergensprojektet.. LÄS MER