Sökning: "föreställningsram ifrs"

Visar resultat 16 - 20 av 29 uppsatser innehållade orden föreställningsram ifrs.

 1. 16. Upplysning enligt IAS 36 : En kvantitativ fallstudie av två branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Linus Lindholm; Anders Claesson; [2011]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; impairment test; disclosure requirement; Goodwill; IAS 36; nedskrivningsprövning; upplysningskrav;

  Sammanfattning : Background: Goodwill has been a hot and debated topic for a longer period of time. Researchers have debated how goodwill should be accounted for and have not come to a solution. In 2005 IFRS standards came which meant that goodwill no longer will be amortized according to plan, but to be put through a yearly impairment test. LÄS MER

 2. 17. Big Bath Accounting - Kan fenomenets förekomst bevisas?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hamed Ghasemi; Björn Karnerfors; [2010-02-17]
  Nyckelord :Avsättning; Big Bath Accounting; statistisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Enligt IFRS Föreställningsram är Årsredovisningens huvudsakliga intressentinvesterare. För att attrahera riskkapital från investerare är det angeläget att bolagets finansiellaställning är god. Detta kan skapa incitament för bolaget att anpassa sin finansiella ställning för attmöta investerares krav. LÄS MER

 3. 18. IFRS 3 (R) : Mer relevant och jämförbar än IAS 22?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Myrberg; Andreas Pergefors; [2010]
  Nyckelord :IFRS 3 R ; IAS 22; Föreställningsram; Rörelseförvärv; Goodwill; Förvärvsrelaterade kostnader; Minoritetsintresse; Stegvisa förvärv; Villkorad köpeskilling;

  Sammanfattning : IASB har presenterat en ny redovisningsstandard för rörelseförvärv som heter IFRS 3(R) som ett steg i arbetet att ersätta IAS 22. Arbetet med standarden påbörjades år 2001och är ett steg i harmoniseringsarbetet mellan IASB och FASB och för att förbättra dekvalitativa egenskaperna vid redovisning enligt IFRS. LÄS MER

 4. 19. Hur upplever företag och revisorer redovisningen av FoU enligt IFRS? -en studie av tre forskningsintensiva företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Andersson; Henrik Erlandsson; Arben Sula; [2008-06-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Antalet multinationella företag har stadigt ökat under 2000-talet vilket föranlett till uppkomsten av globala finansiella marknader samt en ökad internationell handel. Harmonisering av redovisningsreglering som ett kommunikationsmedel har därför fått en ökad betydelse. LÄS MER

 5. 20. IAS 24, Upplysningar om närstående : Tillämpas standarden?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Axel Hardell; Martin Nilsson; [2008]
  Nyckelord :IAS 24; Upplysningar om närstående;

  Sammanfattning : Vid ett möte i Lissabon år 2000 bestämdes att det fanns behov av att öka jämförbarheten mellan företags årsredovisningar i olika länder. Detta skulle åstadkommas genom att företag inom EU skulle bli tvungna att följa samma redovisningsstandarder vid upprättande av sina årsredovisningar. LÄS MER