Sökning: "föreställningsram ifrs"

Visar resultat 21 - 25 av 29 uppsatser innehållade orden föreställningsram ifrs.

 1. 21. Avsaknaden av internt upparbetade varumärken i de finansiella rapporterna : ett problem för investerare?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Pettersson; Jörgen Ekström; [2008]
  Nyckelord :IASBs föreställningsram; IAS 38; IFRS 3; immateriell tillgång; varumärken; internt upparbetade varumärken; förvärvade varumärken; varumärkesvärdering; intressentmodellen; intressenter; aktieägare; investerare; privata investerare; institutionella investerare; expert investerare; novisa investerare; aktieanalytiker; aktiespararna; utbytesnivån; kapital; avkastning; beslutsnivån; investeringsbeslut; informationskälla; finansiella rapporter; balansräkning; resultaträkning; årsredovisning; kvartalsrapport; informationsinnehåll; monetär information om varumärkets värde; icke-monetär information om varumärkets värde; kvalitativa egenskaper; begriplighet; relevans; tillförlitlighet; jämförbarhet;

  Sammanfattning : År 2005 infördes IASBs redovisningsstandarder i EU-länderna. IASBs föreställningsram innehåller kvalitativa egenskaper vars ändamål är att öka de externa användarnas använd-barhet av informationen i företagens finansiella rapporter. LÄS MER

 2. 22. Upplysningar om nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 p.134 : Ur ett finansanalytikerperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Cristina Björklund; Kristina Lundgren; [2008]
  Nyckelord :Analyst; IAS 36 p.134; information overload; regulation; Finansanalytiker; IAS 36 p.134; informationsöverflöd; reglering;

  Sammanfattning : En diskussion har länge förts kring hur beräkning av goodwill ska ske. Detta framförallt eftersom goodwill är en komplex tillgång som är svår att identifiera och separera från andra tillgångar. Sedan 2005 tillämpas nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 för noterade företag. De krav som återfinns i IAS 36 p. LÄS MER

 3. 23. Införande och implementering av internationella redovisningsstandarder : en jämförelse mellan ett industriföretag med mycket materiella anläggningstillgångar

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ruba Cankalp; Maria Tillberg; [2007]
  Nyckelord :IASB; IAS; IFRS; US GAAP; IASC; IFRIC; FASB; FASB; SIC; EFRAG;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar införandet och implementeringen av IFRS/IAS reglerna i två globala företag, Scania koncern som är ett industriföretag med mycket materiella anläggningstillgångar och lite immateriella tillgångar jämfört med WSP group, som är ett konsultföretag med lite anläggningstillgångar och mycket immateriella tillgångar. Vidare redogörs för hur Scania och WSP värderar och avskriver sina materiella anläggningstillgångar enligt den nya IAS 16. LÄS MER

 4. 24. Införandet av IAS 36 – En komparativ studie mellan svenska och finska årsredovisningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Topi Heikonen; [2007]
  Nyckelord :IFRS; IAS 36; årsredovisning; Finland; Sverige; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras finska och svenska börsnoterade företags årsredovisningar utifrån rekommendationen IAS 36: nedskrivningar Studiens vetenskapliga ansats är deskriptiv/induktiv eftersom studien utgår från empirin. Ambitionen att kunna generalisera resultaten och att ta reda på om det finns skillnader mellan Sverige och Finland angående införandet av den nya standarden IAS 36. LÄS MER

 5. 25. Nedskrivningstest av goodwill : Tolkning av IAS 36 i praktiken

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Nicklas Pettersson; Tobias Thorsson; [2007]
  Nyckelord :IFRS; IAS 36; Goodwill; Nedskrivningstest; Impairment test; Kassagenererande enhet; Finansiell rapportering; Fallstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Företagsförvärv är sedan länge en vanligt förekommande företeelse i företagens tillväxt, vilket bland annat medfört att redovisning av goodwill varit ett flitigt diskuterat ämne. I och med införandet av EUs 4:e direktiv utformar samtliga de i EU noterade bolag från och med 1 juni 2005 sin finansiella rapportering enligt IASBs standardverk IFRS. LÄS MER