Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. Make or buy-analys för specialtillverkade komponenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Philippe Toro-Hartman; Andreas Höddelius; [2023]
  Nyckelord :Make or buy; Outsouring; Insourcing; In-house; profitability analysis; Make or buy; Outsourcing; Insourcing; In-house; Lönsamhetsanalys;

  Sammanfattning : Projektarbetet utförs på uppdrag av Virtual Manufacturing AB (VM) där frågor gällande make or buy av specialtillverkade komponenter har undersökts och besvarats. VM tillverkar och säljer Lean Manufacturing Products, vilket är produktionshjälpmedel, som används inom en rad olika industrier. LÄS MER

 2. 2. Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Kokko; David Lamorell; Albert Johansson; [2023]
  Nyckelord :Radikala Innovationer; Fallstudie; Uppstartsföretag; Kommersialisering; Organisationsinriktningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Korsar avgrunden - En multipel fallstudie om arbetet hos två uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer Seminariedatum: 2 Juni 2023 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Albert Johansson, Alexander Kokko & David Lamorell Handledare: Magnus Nilsson Fem nyckelord: Radikala Innovationer, Fallstudie, Uppstartsföretag, Kommersialisering, Organisationsinriktningar Forskningsfråga: Hur arbetar uppstartsföretag inom tekniksektorn med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka konkreta exempel av hur företag inom tekniksektorn arbetar med organisationsinriktningar och kommersialisering av radikala innovationer, och sedan undersöka skillnader och likheter. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med ett abduktivt synsätt. LÄS MER

 3. 3. Insourcings inflytande på ett företags Triple Bottom Line och inre effektivitet : En fallstudie om insourcing av processen för målning av instegspaneler på Scania

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Rama Bahhi; Erna Velic; [2023]
  Nyckelord :Insourcing; Outsourcing; Efficiency; Manufacturing industry; Triple Bottom Line; Insourcing; Outsourcing; Inre effektivitet; Tillverkningsindustrin; Triple Bottom Line;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har uppstått ett skifte som inneburit att företag vill börja hantera sina processer internt som tidigare outsourcas. Många företag har upplevt att insourcing genererat samma eller förbättrade resultat som bidragit till ökad konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Ljunghäll AB : En enfallsstudie på Ljunghälls potentiella övergång till insourcing av impregneringsprocesen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Oskar Appelgren; Isak Brinkhammar; Emil Krieg; Marcus Hallberg; [2023]
  Nyckelord :Insourcing; Outsourcing; Slöserier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Metallfabriken Ljunghäll AB är ett ledande företag inom pressgjutning ochbearbetning av aluminium. I dagsläget outsourcar Ljunghäll AB impregnering av gods tillSoundseal. Denna process är resurskrävande och ger upphov till slöserier inomförsörjningskedjan. LÄS MER

 5. 5. Från kaos till kontroll? : Risker och kontroll med influencer-marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Börjesson; Isabella Käll; [2023]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencer marketingbyrå; varumärke; outsourcing; riskhantering;

  Sammanfattning : Influencers, vanligen associerade med varumärken de gör reklam för, kan publicera innehållsom möts av negativ kritik. Det kan spilla över på företaget de associeras med. Vid företagsökade användning av marknadsföring genom influencers har det blivit naturligt att anlita eninfluencer marketingbyrå (“byrå”) som mellanhand. LÄS MER