Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 11 - 15 av 287 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 11. EFFEKTIVISERING AV TRANSPORTPROCESSEN : En fallstudie på ett företag som hanterar återförsäljning av bilar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Frat Aydin; [2020]
  Nyckelord :Process; Återförsäljning; Standardisering; Rutiner; Effektivitet; Outsourcing; Logistik; Transport; Processkartläggning; Flexibilitet; Tid; Kundrelationer; Lean; Informationsbyte; Distribution; Tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att studera hur ett företag kan effektivisera sina transportprocesser av varor från att de köps in, tills att de når ett varuhus. Syftet har brutits ner i tre forskningsfrågor 1. Hur sköts transporten av varor från att de köps in, tills att de når varuhusen? 2. LÄS MER

 2. 12. Centralization vs. Decentralization: Selection of Downstream Supply Chain Strategy : A single case study on the positioning of purchasing within the Supply Chain of a multinational company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oliver Mazoyer; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Globalization; Outsourcing; Risks; Purchasing; Data Mining; Strategies; Network Design; Selection Framework; Centralization; Decentralization; Scenario; Distribution Network; COVID-19; Supply Chain Management; Globalisering; Outsourcing; Risker; Inköp; Data Mining; Strategier; Nätverksdesign; Urvalsramverk; Centralisering; Decentralisering; Scenario; Distributionsnätverk; COVID-19;

  Sammanfattning : As Supply Chain Management has continuously evolved, it has during recent times been exposed to the opportunities and threats that follow globalization. Firms have the possibility of getting their products/services to customers worldwide by outsourcing processes. LÄS MER

 3. 13. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER

 4. 14. Ramverk för holistiskt beslutsfattande vid hantering av outsourcad aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Schultz; Sara Romvall; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Backsourcing; Framework; Decision-making;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har fokuserat på att utforma ett holistiskt ramverk för beslutsfattande relaterat till outsourcing för ett internationellt företag beläget i Sverige. Studien initierades då fallföretaget upplevde brister inom kvalitet och höga kostnader för en aktivitet de i dagsläget outsourcar till en extern leverantör. LÄS MER

 5. 15. Hur tredjepartslogistiker kan reducera sina icke värdeadderande aktiviteter och totala kostnader i materialhanteringsprocessen : En fallstudie på Alwex Lager och Logistik AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Svensson; Anton Bild; [2019]
  Nyckelord :Material handling; non-value adding activities; total cost analysis; third-party logistics providers; Materialhantering; icke värdeadderande aktiviteter; totalkostnadsanalys; tredjepartslogistiker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Outsourcing av delar eller hela logistikflödet till tredjepartslogistiker har ökatavsevärt de senaste åren. Detta har satt press på tredjepartslogistikföretagen. Alwex Lager och logistik är ett tredjepartslogistikföretag som utför tjänster åt andra företag i form av materialhantering. LÄS MER