Sökning: "företag x"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden företag x.

 1. 1. Implementing Design For Automatic Assembly : A recommendation on how to implement andapply DFAA at Company Y

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Filippa von Yxkull; [2018]
  Nyckelord :DFAA; DFA; Product design; Assembly process; assemblability; DFA; DFAA; produkt design; monteringsprocess; monterbarhet;

  Sammanfattning : The need to work with Design for Automatic Assembly (DFAA) has been widely recognizedin the literature. However, the implementation of DFAA is not clearly defined. Therefore, thepurpose of this master thesis is to investigate and contribute with knowledge of how DFAAshould be implemented into an organization, such as Company Y. LÄS MER

 2. 2. Projekt LRC Long Range CAN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Grayson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projekt Long Range CAN är ett examensarbete utfört åt Electrum Automation AB. Det är ett företag som utvecklar elektronikprodukter till framförallt mobila maskiner. De flesta av deras produkter använder CAN-buss. De har bland annat produkter för trådlös radioöverföring av CAN-bussmeddelanden. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap Engagerar

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Viktor Sköld; [2018]
  Nyckelord :Engagemang; Ledarskap; Ledarskapsfilosofi; Människans behov; HR-Metoder; Generation Y; Generation X; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på tre delar skapades ett frågeformulär som användes för att samla in kvalitativ data från fem olika svenska företag. Den kvalitativa datan analyserades och därefter gjordes en komparativ analys för att studera de mönster som kunde urskiljas utifrån företagens karaktär. LÄS MER

 4. 4. Kundundersökningars betydelse vid analys av flerkanalig marknadskommunikation i en tvärkulturell miljö.En fallstudie för en liten livsmedelsbutik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Ulfson; [2018]
  Nyckelord :Integrerad marknadskommunikation; kundundersökningar; tvärkulturell miljö; enkät; fokusgrupp.;

  Sammanfattning : Teorier kring integrerad marknadskommunikation lyfter fram vikten av att det som kommuniceras från företaget är samordnat på ett sådant sätt att ett klart helhetsintryck skapas hos målgruppen. Därmed företag ska även beakta hur etnicitet och kultur påverkar individers uppfattning om marknadsaktiviteter. LÄS MER

 5. 5. "Är det ens en privat angelägenhet?" : En studie om utförande av privata angelägenheter under arbetstid inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Sandberg; Evelina Spännar; [2018]
  Nyckelord :privata angelägenheter; servitör; work life balance; theory X Y; organisationskultur; restaurangbranschen; neutraliseringsteknik; arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om utförandet av privata angelägenheter under arbetstid. Syftet med studien är att skapa en förståelse för utförandet av privata angelägenheter under arbetstid inom restaurangbranschen. Frågor som vad de anställda sysslar med på arbetstid och hur de hanterar privata angelägenheter framför gäster kommer besvaras. LÄS MER