Sökning: "företaget IKEA"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden företaget IKEA.

 1. 1. Corporate social responsibility (CSR) : Hur några av Sveriges mest hållbara företag jobbar med CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alek Melake Tsegai; Mohamud Hussein; [2021]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Sustainability; social responsibility; Corporate social responsibility CSR ; Hållbarhet; Samhällsansvar;

  Sammanfattning : Responsible entrepreneurship is something that is making an impact in society and is taking amore important place among companies, and a concept associated with this is corporate social responsibility. It is a collective name for the responsibility companies are expected to take from society, including taking into account working conditions for employees and environmental impact. LÄS MER

 2. 2. Med ambitionen om en cirkulär, vinstdrivande och miljömässig strategi : En kvalitativ fallstudie av IKEA Sveriges externa kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anna Böhm; [2021]
  Nyckelord :CSR Corporate Social Responsibility ; Hållbar marknadskommunikation; Miljömässigt ansvar; Greenwashing; Produktföretag;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Med den nuvarande konsumtionstakten av konsumenter i dagens samhälle påverkas jorden och klimatet, därmed måste produktföretag ta ett miljömässigt samhällsansvar så kunder kan konsumera hållbart inom planetens gränser. Syftet med denna studie är därför att undersöka och analysera hur IKEA Sverige kommunicerar sina miljömässiga CSR-initiativ. LÄS MER

 3. 3. Vi ska visa dig vad du känner - En kvalitativ studie om emotionell marknadsföring och reklamfilmers påverkan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Katarina Rosén; Therese Söder; [2020]
  Nyckelord :Emotional marketing; TV commercial; content analysis; semiotics; storytelling; rhetoric; music; Google; Nike; Ikea; Ica; Emotionell marknadsföring; reklamfilm; innehållsanalys; semiotik; storytelling; retorik; musik; Google; Nike; Ikea; Ica;

  Sammanfattning : Reklamfilmer berör konsumenter på olika sätt. De kan informera, irritera och rörakonsumenten till tårar. Denna studie undersöker hur fyra emotionella reklamfilmer frånGoogle, Nike, Ikea och Ica påverkar konsumenter. LÄS MER

 4. 4. Customer Co-creation and Dynamic Capabilities - An IKEA Case Study

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SHALINI MEHRA; [2020]
  Nyckelord :Dynamic Capabilities; Customer Co-creation; Sustained Competitive Advantage; Microfoundations of Dynamic Capabilities; Dynamiska förmågor; kundsamskapande; Hållbar konkurrensfördel; Mikrofundationer av dynamiska förmågor;

  Sammanfattning : Dynamic Capabilities of a firm bundle all the processes that enable it to sustain competitive advantage in today’s volatile markets. Study of the microfoundations of dynamic capabilities is a fairly new framework. Even so, it is a widely researched one. LÄS MER

 5. 5. Det platsbundna varumärket : En uppsats om hur företag kopplar varum'rket till plats och hur detta påverkar varumärkesidentiteten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gustav Ebertsson; Oliver Dimic; Linus Bergström; [2020]
  Nyckelord :Plecebranding; branding; place; identity; placeidentity; brandidentity; placebrandidentity; Platsvarumärken; varumärke; plats; varumärkesidentitet; identitet; platsvarumärke; platsvarumärket; platsidentitet;

  Sammanfattning : Bakgrund - Varumärken fungerar som en bro mellan konsumenter och företag, skapar relationer, och sammanfattar det företaget står för i konsumentens sinne. Det är viktigt för företaget att varumärket säger rätt saker, och företaget måste vårda identiteten i varumärket. LÄS MER