Sökning: "företagets roll i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden företagets roll i samhället.

 1. 1. Det sitter i ryggraden - En uppsats om framtagandet av börsnoterade företags externa finansiella mål ur CFO:ernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Johnsson; Julia Lindberg; [2019-08-20]
  Nyckelord :Institutionell teori; externa finansiella mål; målsättning; neoklassisk teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har blivit allt vanligare att börsnoterade företag offentliggör finansiella mål i sin årsredovisning. Tidigare studier har bland annat påvisat att företag använder sig av externa finansiella mål för att minska informationsgapet mellan företagsledningen och företagets intressenter. LÄS MER

 2. 2. HÅLLBARHETSUTVECKLINGENS PÅVERKAN PÅ REVISORER : En kvalitativ studie om hållbarhetsutvecklingens påverkan på kompetensnivån hos revisorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Morin; Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; revision; kompetensnivå; utbildning; framtid;

  Sammanfattning : Förändringar i dagens samhälle sker i hög hastighet där faktorer som reglering, teknologi och hållbarhet haft stor betydelse. Denna snabba förändring genererar en osäkerhet inför framtiden för revisionsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Apotekens roll och ansvar för en mer hållbar läkemedelsanvändning : ett CSR perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Angeldal; Arvid Rydell; Alexander Sommensjö; [2018]
  Nyckelord :CSR; apotek; hållbarhet; läkemedelsanvändning; mellanhand; miljö; pharmacies; sustainability; pharmaceuticals; intermediary actor; environment;

  Sammanfattning : I Sverige råder det idag en läkemedelsanvändning som resulterar i en negativ miljöpåverkan. Den största negativa miljöpåverkan från läkemedel i Sverige uppstår vid kundernas användning av läkemedel. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett koncept som beskriver företags samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Från normblind till medveten : hur Norra Skogsägarna arbetar för jämställdhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linnea Edwang; Paula Sundkvist; [2018]
  Nyckelord :kvalitativa intervjuer; fallstudie; könskodning; maktfördelning; skogsbruk;

  Sammanfattning : Jämställdhet är något som borde vara självklart i dagens samhälle och den generella uppfattningen är att Sverige ligger i framkant. Vad gäller jämställdhet i skogssektorn så har vi dock en lång väg kvar att gå då endast 17 % av de yrkesverksamma i den praktiska delen av det storskaliga skogsbruket är kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.[1] Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. LÄS MER