Sökning: "företags model"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden företags model.

 1. 1. Exploring Construction of a Company Domain-Specific Knowledge Graph from Financial Texts Using Hybrid Information Extraction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chun-Heng Jen; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Information Extraction; Named Entity Recognition; Relation Extraction; Knowledge Graph; Naturlig språkbehandling; Informationsextraktion; Namngiven Entitetsigenkänning; Relationsextraktion; Kunskapsgraf;

  Sammanfattning : Companies do not exist in isolation. They are embedded in structural relationships with each other. Mapping a given company’s relationships with other companies in terms of competitors, subsidiaries, suppliers, and customers are key to understanding a company’s major risk factors and opportunities. LÄS MER

 2. 2. I stormens öga räcker status quo föga : hur en central aktör i krog- och restaurangbranschen ställer om under extrem kris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Lennartsson; Elsa Reuterdahl Svedberg; [2021]
  Nyckelord :corporate branding; entreprenöriella möjligheter; krishantering; omställning; organisationsförändring;

  Sammanfattning : A company’s external environment consists of external, ever-changning forces that force it to adapt (Mintzberg, 2005). The company’s value network is part of this external environment; the value network is the link between the company and its external environment (Allee, 2000). LÄS MER

 3. 3. Skala ner och dela ut - Är finansialisering denna nya svenska modellen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Dannberger; Emma Kvarnheden; Jacob Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Finansialisering; aktieägarvärde; Theory of the firm; investeringar; bolagsstyrning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien har två syften, varav det första är att bidra med kunskap om kontextens roll i hur orienteringen mot ett aktieägarvärde påverkar beteendet i icke-finansiella företag. Det andra syftet är att bidra till utvecklingen av teoretiska modeller som förklarar hur och varför en beteendeförändring skulle uppstå. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionens artikel om barnarbete: lagstadgat skydd eller ett tomt löfte? En juridisk analys kring svensk statens ansvar vid förekomst av barnarbete i svensk företagsverksamhet utomlands

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Berntsson; [2021]
  Nyckelord :Barnarbete; transnationella företag; svenska företag; ansvar; lagstiftning; svenska staten; leverantörskedjor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka om den nuvarande lagstiftningen i Sverige är tillräcklig för att hålla svenska transnationella företag ansvariga för barnarbete som förekommer hos deras underleverantörer och om dessa företag samt den svenska staten kan ses som ansvariga utifrån ett juridiskt kontra ett moraliskt perspektiv. Uppsatsens avgränsningar är Sveriges lagstiftning om barnarbete och svensk jurisdiktion. LÄS MER

 5. 5. Hur företag arbetar med kundlojalitet under en kris : En studie om svensk dagligvaruhandel under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Suzanna Karlsson; Julia Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :crisis; Covid-19; pandemic; customer loyalty; grocery store; retail; kris; Covid-19; pandemi; kundlojalitet; dagligvaruhandel; detaljhandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin är en kris som orsakat snabba utmaningar och åtgärder för både företag och konsumenter och det är även en kris som kan komma att bli en av de mest utdragna kriser som upplevts under modern tid. Restriktionerna som uppstått för att minska smittspridningen kan påverka konsumenters nuvarande samt efterföljande beteende och vanor vilket gör att företag behöver upprätthålla relationer med sina kunder för att uppnå fortsatt kundlojalitet även efter krisen. LÄS MER