Sökning: "företagsdrivande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet företagsdrivande.

  1. 1. Personlighet och företagsframgång- en explorativ studie om högpresterande entreprenörer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Rebecka Persson; [2015]
    Nyckelord :personlighet; högpresterande entreprenörer; organisation; företag; personlighetsskillnader; inomgruppsskillnader; Gordons Personlighetsinventorium; FIRO-B; riskkapital; företagsdrivande; framgång; Entreprenörer; Business and Economics; Social Sciences;

    Sammanfattning : En explorativ studie om högpresterande entreprenörer har gjorts med utgångspunkt i ett datamaterial av personlighetstester på 28 entreprenörer, vars gemensamma framgångsmarkör är medverkan i bedömningsprocess för finansiering från Svenska Industrifonden. Studien undersökte de högpresterande entreprenörernas relation till tidigare forskning om personlighet hos entreprenörer och skillnader inom den studerade entreprenörsgruppen samt utforskade samband mellan entreprenörspersonlighet och organisationers karaktäristika, med en enkätundersökning ställd till investeringsansvariga på Industrifonden. LÄS MER