Sökning: "företagsekonomi artikel"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden företagsekonomi artikel.

 1. 1. ”Jag trivs bäst i öppna landskap” - En analys av undantaget för primära jordbruksföreningar och dess konkurrenseffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Österberg; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; företagsekonomi; konkurrensrätt; rättsekonomi; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. LÄS MER

 2. 2. Tomma förvaltningsfastigheter i balansräkningen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Johanna Gustavsson; Malin Hedberg Soini; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsfastigheter; Nedskrivningar; Värderingsregler; Avkastningskrav;

  Sammanfattning : SammanfattningSydsvenskan (2012) skriver i en artikel att Sverige är det land som urbaniseras snabbast i Europa vilket får till effekt att befolkningen flyttar från landsbygd till städer. Detta innebär att antalet invånare på mindre orter i landet minskar vilket kan medföra att mängden tomma förvaltningsfastigheter ökar. LÄS MER

 3. 3. Ökad utdelningsgrad, ett tecken på ökad framtida vinsttillväxt? : En studie av svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Jarl; Hampus Wallgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Synen på utdelningar och dess nytta och funktion skiljer sig beroende på vem som tillfrågas. Att de har ett samband med framtida vinster är de flesta forskare överens om. Däremot går meningarna isär ifall detta samband är av positiv eller negativ art gentemot framtida vinsttillväxt. LÄS MER

 4. 4. Förtroende - bankernas starkaste valuta

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engstrand; Annie Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Trust; banking; communication; change; crisis.; Förtroende; bank; kommunikation; förändring; krisen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I en artikel i nättidningen E24 menar Isacson (2009) att den finansiella krisen uppdagat att förtroendet för de svenska storbankerna har minskat och det visar sig genom att många kunder valt att lämna sin bank. När kunderna inte längre är lika lojala som de varit tidigare är det viktigt att bankerna arbetar med att återfå kundernas förtroende. LÄS MER

 5. 5. Karriär på lika villkor? : Tre kvinnliga chefers syn på sina karriärer i en manlig företagsmiljö

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anna Gutke; [2007]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationseori; chefskunskap; organisationskommunikation; genusaspekter;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning: I en artikel i Dagens Industri från 2001 omnämns Sverige som sämst i EUnär det gällde närvaro av kvinnor på ledande positioner inom näringslivet.Av de då 335 börsnoterade bolagen i Sverige var det bara 8 bolag somhade kvinnliga VD: ar och andelen kvinnliga styrelseledamöter var endast5,4 procent. LÄS MER