Sökning: "företagsekonomi b uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden företagsekonomi b uppsats.

 1. 1. Banker på sociala medier kontra  kundernas attityder - hur skapas relationen? : En studie om bankernas aktiviteter på sociala medier samt kundernas inställning till bankernas tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jean Gharam; Adel Khan; [2019]
  Nyckelord :Relationer; sociala medier; marknadsföring; strategier; eWOM; digitalisering och banker;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks banker som tillämpar sociala medier strategiskt i dess marknadsföring. Fokuset ligger i att förstå vilka strategier bankerna använder för att bilda samt utveckla relationer med deras kunder, samt hur kunderna tar ställning till bankernas aktiviteter på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. ”Jag trivs bäst i öppna landskap” - En analys av undantaget för primära jordbruksföreningar och dess konkurrenseffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Österberg; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; företagsekonomi; konkurrensrätt; rättsekonomi; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay explains and discusses the agricultural position in competition law as a legal exception. Under chapter 2, paragraph 4 of the competition act, cooperation between primary agricultural organizations is allowed as an exception to the anti-competitive regulation. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter med omnikanaler för små företag i Sverige : En studie ur ett företagsperspektiv på möjligheter med omnikanaler och hur dessa kan främja hållbarhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Terese Björnerhag; Josephine Nordén; [2016]
  Nyckelord :omni; detaljhandel; multikanaler; b m; e-handel; hållbarhet; små företag; korskanaler;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som blir allt mer uppmärksammat i denna tid. Förutom nya lagstiftningar om hållbarhetsarbete urskiljs även en ökad medvetenhet hos konsumenterna som ställer allt fler krav på transparens hos företagen. LÄS MER

 4. 4. Händelser efter balansdagen : En belysning av rättsläget och en reflektion kring dess ändamålsenlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hanna Nilsson; Sara Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Händelser efter balansdagen; jämförbarhet; relevans; finansiella rapporter; datum för undertecknande; räkenskapsår; försiktighetsprincipen; realisationsprincipen.;

  Sammanfattning : Vid upprättandet av finansiella rapporter sker ett omfattande bokslutsar-bete där företag måste beakta stora mängder av information. Den infor-mation som skall beaktas utgörs inte endast av det som vid räkenskaps-årets utgång var känt utan hänsyn skall även tas till händelser som inträf-fat efter balansdagen, men innan undertecknandet av de finansiella rap-porterna. LÄS MER

 5. 5. Påverkar skuldsättningsgraden? : En stude över 22 börsbolags lönsamhet, omsättningstillväxt och värdering.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Susanne Thunström; Emil Högne; [2007]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Investering; Skuldsättningsgrad; Lönsamhet; ;

  Sammanfattning : En viktig del av ett företags finansiella planering är att bestämma företagets nivå av skuldsättning. Med denna uppsats vill vi ta reda på hur företags skuldsättningsgrad påverkar en rad olika faktorer som lönsamhet, omsättningstillväxt samt några utvalda nyckeltal. LÄS MER