Sökning: "företagsekonomi prov"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden företagsekonomi prov.

 1. 1. Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? En presumtiv effektstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Juliette Johlin; Johanna Levin; Izabella Jonsson; [2019]
  Nyckelord :revisorsprofession; auktoriserad revisor; professionalism; utbildningskrav; kompetens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? Seminariedatum: 2019/01/17 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng (HP) Författare: Juliette Johlin, Izabella Jonsson, Johanna Levin Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: revisorsprofession, auktoriserad revisor, professionalism, utbildningskrav, kompetens Syfte: Syftet är att utifrån en idealtyp för en profession undersöka huruvida Revisorsinspektionens nya utbildningskrav för auktorisation kan förväntas påverka professionalismen inom revisorsyrket. Metod: För att besvara studiens syfte används remissyttranden och intervjusvar. LÄS MER

 2. 2. Lärares resonemang vid provkonstruktion iFöretagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tim Svanberg; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; Bokföring; Företagsekonomi; Gymnasium; Gymnasieskola; Kunskapskrav Prov; Provkonstruktion;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to gain more knowledge of how teachers reason when they construct tests in accounting in the business program in upper secondary school in Sweden. The study uses a qualitative method of inquiry interviewing four business teachers in the business program. LÄS MER

 3. 3. Revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar En kvalitativ studie av revisionsföretagens kompetenskrav och förväntningar med beaktande av etik och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Widman; Alesya Kashintseva; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje år är det ett stort antal studenter som väljer inriktningen revision på högskolor och universitet. Enligt Ekonomifakta (2012) börjar ungefär 1000 nyutexaminerade ekonomer på någon av landets fyra största revisionsföretag. LÄS MER

 4. 4. Från person till situation - en studie av den förändrade nedre gränsen för uppsåt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Olander; [2013]
  Nyckelord :allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens behandlar den nedre gränsen för uppsåt i svensk rätt, gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet. Uppsatsen fokuserar på hur uppsåtets nedre gräns kom att förändras i och med NJA 2004 s. 176 och hur uppsåtets nedre gräns och bevisning kring denna tillämpas i praxis idag. LÄS MER

 5. 5. Betygsunderlag - en studie av betygssättning på kursen Företagsekonomi A

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cenneth Lindgren; Elisabeth Broberg Lewén; Håkan Runerius; [2002]
  Nyckelord :Betygsunderlag; skollagen; Lpf 94; prov; betygssättning;

  Sammanfattning : Avsikten med uppsatsen är att utifrån ett praktiskt lärarperspektiv studera och redogöra för betygsunderlag och betygssättning på kursen Företagsekonomi A. Det framgår att proven har en klart dominerande ställning. LÄS MER