Sökning: "företagsekonomi redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden företagsekonomi redovisning.

 1. 1. Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? En presumtiv effektstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Juliette Johlin; Johanna Levin; Izabella Jonsson; [2019]
  Nyckelord :revisorsprofession; auktoriserad revisor; professionalism; utbildningskrav; kompetens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Nya föreskrifter om utbildning och prov - En deprofessionalisering av revisorsyrket? Seminariedatum: 2019/01/17 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng (HP) Författare: Juliette Johlin, Izabella Jonsson, Johanna Levin Handledare: Karin Jonnergård Fem nyckelord: revisorsprofession, auktoriserad revisor, professionalism, utbildningskrav, kompetens Syfte: Syftet är att utifrån en idealtyp för en profession undersöka huruvida Revisorsinspektionens nya utbildningskrav för auktorisation kan förväntas påverka professionalismen inom revisorsyrket. Metod: För att besvara studiens syfte används remissyttranden och intervjusvar. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : En fallstudie om redovisning av hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Birindar Simsek; Esma-Navruz Teke; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisning är ett aktuellt ämne som kontinuerligt diskuteras. En hållbarhetsredovisning är ett hjälpmedel för företag att kunna kommunicera med sina intressenter om annan information än enbart den finansiella. LÄS MER

 3. 3. IFRS 9 Finansiella instrument : Vilken effekt den nya regleringen har på svenska banker efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Fjellstedt; Daniel Fischer; [2019]
  Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; Shareholders equity; Credit loss; Solidity; Expected Credit Loss model; Tier 1 capital; Capital adequacy ratio; IFRS 9; IAS 39; eget kapital; soliditet; Expected Credit Loss ECL modellen; kärnprimärkapital; kapitalrelationen;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny reglering har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 finansiella instrument som ersätter IAS 39. Värdering och redovisning förändras från en objektiv till en subjektiv bedömning av kreditförluster. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt IFRS 9 har på svenska banker efter införandet. LÄS MER

 4. 4. Redovisning i ideella idrottsföreningar : Hur ser de ekonomiansvariga på sitt arbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Malin Borgstrand Blixt; Sofia Wiklund; [2019]
  Nyckelord :non-profit sports organizations; non-profit accounting; quality in accounting; nonprofit financial reporting; Ideella idrottsföreningar; redovisning; redovisningskvalité; Riksidrottsförbundet; ideell redovisning;

  Sammanfattning : Den svenska idrottsrörelsen har gått över från att vara en amatör- och folkrörelsebaserad verksamhet till en mer kommersiell och professionell verksamhet. Det finns ett ökat fokus på arbetet med att förbättra redovisningen hos ideella föreningar, därför att det finns en ökad oro kring kvalitén. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning under utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Dannberg; Hanna Stenström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning har utvecklats under en lång tid och GRI har varit en viktig del i denna utveckling eftersom GRI är det mest använda ramverket av företag över hela världen när det gäller hållbarhetsredovisning. GRIs riktlinjer har under åren uppdaterats och 2013 kom den uppdaterade versionen G4. LÄS MER