Sökning: "företagsekonomi specialisering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden företagsekonomi specialisering.

 1. 1. Svenska konsumenters syn på secondhandkläder : Fördelar och nackdelar med secondhandkläder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Second-hand clothes; second-hand; traditionally made clothes; clothes; environmentalism; price sensitivity; need for uniqueness; fashion involvement; need for status; perception of contamination; Secondhandkläder; secondhand; traditionellt tillverkade kläder; kläder; miljömedvetenhet; prismedvetenhet; behov av att vara unik; modeintresse; behov av att visa status upplevelse av ofräschhet;

  Sammanfattning : Datum: 26:e juni 2019 Nivå: C-uppsats, i företagsekonomi, specialisering marknadsföring. Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle - Luleå Tekniska Universitet Författare: Sara Bohlin Handledare: Maria Ek Styvén Titel: Fördelar och nackdelar med att konsumera secondhandkläder Nyckelord: Secondhandkläder, secondhand, traditionellt tillverkade kläder, kläder, miljömedvetenhet, prismedvetenhet, behov av att vara unik, modeintresse, behov av att visa status upplevelse av ofräschhet. LÄS MER

 2. 2. Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? : En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Douglas Anton; Ludvig Lundh; [2018]
  Nyckelord :Relationship Marketing; Commitment-Trust theory; Communication; Shopping center; Relationsmarknadsföring; Tillit och Engagemang; Kommunikation; Köpcentrum;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 24 maj 2018   Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, specialisering Marknadsföring   Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle – Luleå Tekniska Universitet    Författare: Douglas Anton och Ludvig Lundh   Handledare: Maria Ek Styvén   Titel: Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster   Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Tillit och Engagemang, Kommunikation, Köpcentrum    Syfte: Mot bakgrund av e-handelns frammarsch och dess marknadstransformation syftar denna studie till att undersöka hur köpcentrumägare i Sverige arbetar med relationsmarknadsföring för att bibehålla detaljhandelns fysiska butiker.   Metod: En deduktiv flerfallsstudie av kvalitativ karaktär genomförd genom fem intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Brinnande Effektivitet : En jämförande fallstudie av räddningstjänsten i Danmark och Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sara Höög; Hanna Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Effektivitet; inre- och yttre- effektivitet; strategier; säkerhetskritiska organisationer;

  Sammanfattning : Det finns en ambition i den svenska förvaltningen att effektivisera offentliga organisationer och minska dess kostnader. Denna ambition finns i olika stor grad i flera av världens industriländer. Minskade kostnader skulle dock kunna kollidera med organisationernas uppdrag. LÄS MER

 4. 4. People Integrated Marketing : en kundstyrd ledningsstrategi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Djerf; Magnus Larsson; [1999]
  Nyckelord :Business studies; Intern marknadsföring; PIM; Kundtillfredsställelse; Kundmedvetande; Kundnärhet; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Synen på kvalitetsutveckling har förändrats genom åren. Förr arbetade hantverkaren i en naturlig närhet till sin kund och kunde lätt anpassa varje produkt till de särskilda behov och önskemål som denne hade. LÄS MER