Sökning: "företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 5080 uppsatser innehållade ordet företagsekonomi.

 1. 1. Avslöjande av negativ information i hållbarhetsrapporter : En kvantitativ innehållsanalys på börsnoterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Holm; Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Negativ information; Avslöjanden; Faktorer; Innehållsanalys; Transparens; Balans;

  Sammanfattning : Företag förväntas vara transparenta i sin hållbarhetsredovisning, men tidigare studier visar på att företag tenderar att undanhålla negativ information, och enbart förmedla positiv information. Därigenom brister ofta hållbarhetsrapporter vad gäller transparens-, och balansprincipen, vilka innefattar en korrekt återspegling av företagets verklighet, samt en balans mellan positiva och negativa aspekter på hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Could the Sustainable Stock Index convey any signal to the investors of Emerging Markets? An event study on Dow Jones Sustainability Index.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Md Rajib Kamal; [2020]
  Nyckelord :Sustainaible Investment; Corporate Social Responsibility; Sustainable Stock Index; Emerging Markets; Signaling theory; Stock Return.;

  Sammanfattning : The discussion about the corporate sustainability issues getting more importance in recent days. The stock markets around the world also are affected with this subject of discussion. Investors as well as the companies theirselves are considering sustainability concepts during taking their investment decision strategies. LÄS MER

 3. 3. What are the Justifications Provided by the Consumers who Don’t Look Back in Anger? : Insights from the Swedish money laundering scandal.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jakob Ekstener; Eric Sveningsson; [2020]
  Nyckelord :Brand Transgressions; Swedbank; Money Laundering; Consumer Behavior; Consumer Justifications; Varumärkesöverträdelse; Swedbank; Penningtvätt; Konsumentbeteende; Konsumenträttfärdigande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to use a real-world brand transgression example to extend the research and increase the knowledge around why people continue to consume brands they know have been involved in unethical organizational behavior. The research was of qualitative nature, and made use of semi-structured, in-depth interviews. LÄS MER

 4. 4. Ett förändrat ledarskap : En studie om hur moderniseringen av ekonomistyrningen påverkat ledarskapet hos chefer med ekonomiansvar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Soini; Hampus Johansson; Isak Kavander; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; traditionell ekonomistyrning; modern verksamhetsstyrning; mindre formaliserade styrmedel; transformativt ledarskap; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum:                    2020-06-09 Nivå:                        Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:              Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare:              Hampus Johansson  Isak Kavander                                          Erik Soini                                  (95/07/12)                                      (97/05/11)                           (98/03/23) Titel:                        Ett förändrat ledarskap - En studie om hur moderniseringen av                                                    ekonomistyrningen påverkat ledarskapet hos chefer med ekonomiansvar Handledare:            Marie Mörndal Nyckelord:              Ledarskap, traditionell ekonomistyrning, modern verksamhetsstyrning, mindre formaliserade styrmedel, transformativt ledarskap, organisationsstruktur. Frågeställningar:   Hur anser chefer med ekonomiansvar att ekonomistyrningen har moderniserats? Hur har ledarrollen för chefer med ekonomiansvar förändrats i och med en övergång till modern verksamhetsstyrning?   Vilka utmaningar har chefer med ekonomiansvar erfarit i och med en övergång till modern verksamhetsstyrning?   Syfte:                       Syftet med studien är att undersöka hur en modernisering av ekonomistyrningen, från en traditionell ekonomistyrning till en modern verksamhetsstyrning, påverkar ledarskapet hos chefer med ekonomiansvar Metod:                     Studien antar en kvalitativ metod, där empiri inhämtats genom semistrukturerade intervjuer med sex chefer från olika företag som har ekonomiansvar. LÄS MER

 5. 5. A Comparative Study on Green Mutual Equity Fund’s Financial Performance : International vs Domestic Fund Composition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Janusa Aiyadurai; Mathias Brenckert; [2020]
  Nyckelord :Risk-adjusted rate of return; mutual fund; performance; green investing; international diversification; Modern Portfolio Theory; Stewardship Theory; Home Bias Theory; Behavioral Finance; Sharpe Index; Jensen Index; Treynor Index;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between regional composition and risk-adjusted performance is evaluated concerning Swedish issued green mutual equity funds. By using three different indices; Sharpe, Jensen and Treynor, a relationship has been able to establish. LÄS MER