Sökning: "företagsekonomiska perspektiv och ledningens ansvar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden företagsekonomiska perspektiv och ledningens ansvar.

  1. 1. Vem styr mormor? - en jämförande studie av privata och kommunala äldreboenden

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Windahl; Emmy Markström; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kommunerna fick 1992 i och med Ädelreformen, ett samlat ansvarför långvarig service, vård och omsorg av äldre. Detta ledde till att kommunerna även ficköverta betalningsansvaret för långvarig service- och vårdinsatser för äldre, från landsting ellerenskild vårdgivare. LÄS MER