Sökning: "företagskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet företagskommunikation.

 1. 1. Hur kommuniceras miljöaspekter i hållbarhetsrapporter före och efter införandet av Sveriges rapporteringskrav?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Hellgren; Beatrice Skoogh; [2019-02-26]
  Nyckelord :Miljörapportering; Impression management; legitimitet; hållbarhetsrapport Diskurs; energibranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I media kan vi identifiera en miljödiskurs som för energibranschen tar sig uttryck i en oro kring framtiden och den klimatpåverkan branschen bidrar med. I december 2016 kom en ny lagreglering som fastställde att stora företag måste hållbarhetsredovisa. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation av intern ekonomiinformation : en fallstudie av kommunikationsbarriärer i ett större företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lorraine Atlegard; Kristina Grönlund; [2019]
  Nyckelord :accounting management; accounting communication; internal communication; business communication; communication barriers challenges; intern redovisning; redovisningskommunikation; intern kommunikation; företagskommunikation; kommunikationsbarriärer utmaningar;

  Sammanfattning : Det är sedan länge konstaterat att intern kommunikation har stor betydelse för företagets framgång. Syftet med att kommunicera intern ekonomiinformation är att redogöra för den ekonomiska situationen samt att ge en bild av företagets framtida utveckling. En viktig faktor med intern ekonomiinformation är att skapa målöverenstämmelse. LÄS MER

 3. 3. Gilla, dela och kommentera: : En undersökning i hur riktlinjer kan utformas för att vägleda och ge stöd till anställda med olika erfarenheter inom kommunikation på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Fagerström; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; kommunikation; företagskommunikation; riktlinjer;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning textdesign. Syftet med arbetet är att undersöka hur riktlinjer kan skapas som kan användas av anställda på en arbetsplats med olika erfarenheter av sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Företagskommunikation med mobila intranät

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Gedda; [2018]
  Nyckelord :Intranät; Mobila Intranät; Företagskommunikation; Mobilitet; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Människor är ständigt i rörelse och behöver tillgång till information som behövs för ett väl utfört arbete. Internkommunikation med mobila intranät undersöker hur användandet av det mobila intranät, ett medie som genom åren blir en del av organisationers val av kommunikat-ion mellan de anställda. LÄS MER

 5. 5. Företagskommunikation vid skandaler : Strategier och taktiker vid eftersträvande av legitimitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Klas Morin; Kristoffer Åström; [2017]
  Nyckelord :Skandaler; legitimitet; signalteori; agentprincipalteori; intrycksteori; verbala taktiker; strategi;

  Sammanfattning : Företagsskandaler tenderar att få stor uppmärksamhet i massmedia. Denna negativa publicitet är skadlig för företagens legitimitet och i förlängningen företagets överlevnad. För att säkra denna resurs behöver företagets handlingar stämma överens med samhällets förväntningar på verksamheten. LÄS MER