Sökning: "företagskriser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet företagskriser.

 1. 1. Kriskommunikation under företagskriser : En kvalitativ studie om kriskommunikation under företagskriser och konsumenters gensvar på kommunikationen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Doris Maloparic; Deborah Milli Amanuel; [2020]
  Nyckelord :Corporate crisis; Crisis communication; Communication strategies; Consumers; Social media; Företagskris; kriskommunikation; kommunikationsstrategi; konsumenter; sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse kring hur företag agerar vid företagskriser, vilka strategier de tar till sig. Vidare syftar studien till att bidra till djupare förståelse kring hur kriskommunikation tas emot av konsumenter på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Styrelsens ansvar för ickefinansiell riskhantering i aktiemarknadsbolag : hur ser det ut och hur bör det se ut? 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Dennås; [2015]
  Nyckelord :riskhantering; risk; ickefinansiell; bolagsstyrning; aktiemarknadsbolag; aktiebolagsrätt; självreglering; ABL; svensk kod för bolagsstyrning; COSO; ISO; Norge; Danmark; EU;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att klargöra i vilken utsträckning styrelser i svenska noterade bolag i dag ansvarar för bristfällig hantering av ickefinansiella risker, samt utreda om regelverket bör uppdateras och i sådana fall på vilket sätt. I uppsatsen drivs en tes innebärande att det finns ett behov av tydligare regler gällande ickefinansiell riskhantering i aktiemarknadsbolag. LÄS MER

 3. 3. Communication of CSR activities : a case study in the dairy sector

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maryam Adldoost; [2012]
  Nyckelord :corporate social responsibility communication; stakeholders; triple bottom line; corporate financial performance; food industry; social responsibility; environmental responsibility; financial responsibility; product safety; CS;

  Sammanfattning : Recent corporate challenges require effective communication in order to secure a company’s reputation. Companies as a result, need to be committed to a series of corporate social and environmental practices along with their financial commitments to their shareholders and investors. LÄS MER

 4. 4. Företagskriser i hotellbranschen : en kvalitativ studie med utgångspunkt i aktörsynsättet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Elsa Thorgren; Johanna Nicolaisen; [2008]
  Nyckelord :Crisis; crisis management; hotels; Kris; krishantering; hotell;

  Sammanfattning : Vi och alla runt omkring oss drabbas av kriser, både som individer och som deltagare i grupper. Men vad innebär det när ett företag drabbas, vad kan vara en företagskris? Syftet med denna rapport är att belysa vad som är en företagskris enligt vissa aktörer i hotellbranschen. LÄS MER

 5. 5. Anseendets roll vid företagskriser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vanessa Palmstierna; Sofia Johnson-Stampe; [2006]
  Nyckelord :Anseende; Kris; Krishantering; Kommunikation; Intressenter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka huruvida ett gott anseende spelar någon roll för företag vid en kris, och om det goda anseendet i så fall innebär en bättre grund att stå på när företag drabbas av en kris. Även på vilket sätt anseendet spelar roll kommer att analyseras. LÄS MER