Sökning: "företagskultur problem"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden företagskultur problem.

 1. 1. Ekonomistyrning i kreativa processer -En förutsättning eller en begränsning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Leander; Madeleine Einarsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Management Control Systems; Ekonomistyrning; Kreativitet; Levers of Control;

  Sammanfattning : Titel: Ekonomistyrning i kreativa processer - En förutsättning eller en begränsning?Problem: Ekonomistyrning och kreativitet är två viktiga drivkrafter för organisatoriskframgång och det är därför viktigt att förstå hur dessa drivkrafter kan samverka. Det finnsdock delade meningar om relationen mellan ekonomistyrning och kreativitet. LÄS MER

 2. 2. Verkligt värde –Ett verktyg för Earnings Management i samband med chefsbyten inom den svenska fastighetsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gunnarsson; Robert Rehnberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Earnings Management; Verkligt värde; Big Bath; IAS 40; IFRS 13; Förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Den obligatoriska tillämpningen av IFRS för koncerner inom EUblev en påverkande faktor för fastighetsbolagen. Tillsammans med IFRS medföljde standardenIAS 40 som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. LÄS MER

 3. 3. Hur ett företag arbetar med sin uppförandekod : en fallstudie av Volvokoncernen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Joelsson; Herman Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Code of Conduct; uppförandekod; hållbarhet;

  Sammanfattning : Medvetenheten om hållbarhet för företag och hållbarhetsarbete har under senaste decenniet blivit en självklar ”aspekt” att ta ställning till. Termen hållbarhetsarbete kan bestå av flera olika företeelser och som exempel kan nämnas gröna strategier, tillhandahållande av hållbarhetsredovisning samt upprättandet av efterlevnadsprinciper. LÄS MER

 4. 4. En företagskultur för Generation Y : En kvalitativ studie om företagskultur och generationsskillnader ur ett vd-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Petra Dimberg; [2017]
  Nyckelord :Corporate culture; organizational culture; management work; CEO; organizations; generational differences; Generation Y; Baby boom generation; Företagskultur; organisationskultur; ledningsarbete; vd; organisationer; generationsskillnader; Generation Y; Babyboom-generationen;

  Sammanfattning : Titel: En företagkultur för Generation Y - En kvalitativ studie om generationsskillnader och företagskultur ur ett vd-perspektiv Bakgrund: För närvarande pågår ett generationsskifte på företag i Sverige genom att allt fler av Babyboom-generationens medarbetare börjar nå pensionsålder och Generation Y istället tar mer och mer plats på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att Generation Y skiljer sig från tidigare generationer när det kommer till vad de värderar, hur de vill ledas och vilken sorts företagskultur de attraheras av, och genom att många av dagens vd:ar och ledningsgrupper består av personer från Babyboom-generationen uppstår frågan om de äldre vd:arna kan stöta på problem när det kommer till att dels locka till sig arbetskraft från Generation Y, dels att kunna lyfta deras potential och få dem att vilja stanna kvar. LÄS MER

 5. 5. Rolig styrning är effektiv styrning :  En undersökning om styrning av anställda i företag med hög personalomsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sarah Bonander; Rebecca Lundin; Erika Rydén; [2017]
  Nyckelord :Personalomsättning; styrning; motivation; säsongspersonal; företagskultur;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Ekonomistyrning 15 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, våren 2017. Författare: Sarah Bonander, Rebecca Lundin och Erika Rydén Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Petter Boye Titel: Rolig styrning är effektiv styrning – En undersökning om styrning av anställda i företag med hög personalomsättning Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur tre företag som präglas av hög personalomsättning använder olika former av styrning för att få de anställda att arbeta mot företagets mål, samt att undersöka huruvida de anställda uppfattar styrningen som motiverande för att uppnå dessa. LÄS MER