Sökning: "företagsskandaler"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet företagsskandaler.

 1. 1. Vad händer med oberoendet? : En kvalitativ studie om revisorers framtidstro efter införandet av nya oberoenderegler.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Järphed; Joel Åsenlöv; [2019]
  Nyckelord :Revision; Oberoende; Kvalitet; Affärsrelationer; Transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Inledning: Genom åren har flertalet företagsskandaler uppdagats och revisionsbyråer har fått utstå kritik för att inte fel upptäckts eller misstänksamheter ifrågasatts. Nyligen presenterade EU ett revisionspaket innehållandes nya regler om oberoende, såsom byrårotation gällande företag av allmänt intresse. LÄS MER

 2. 2. Bidrar ökad reglering till ökad revisionskvalitet? : En studie ur revisorernas perspektiv på obligatorisk byrårotation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Kallin Eliasson; Tobias Ström; [2019]
  Nyckelord :Mandatory audit firm rotation; auditing; regulation; legitimacy; audit quality; Obligatorisk byrårotation; revision; reglering; legitimitet; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Revisorns uppgift att säkerställa att den finansiella informationen stämmer med verkligheten har ifrågasatts i samband med företagsskandaler. En åtgärd för att bekämpa detta och bidra med en god revisionskvalitet var införandet av obligatorisk byrårotation. Obligatorisk byrårotation har blivit omdiskuterat. LÄS MER

 3. 3. Förväntningsgapet : En jämförelse mellan småföretagare och investerare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Olofsson; Johannes Jacobson; [2018]
  Nyckelord :Audit expectation gap; small businesses; investors; comparison; Förväntningsgapet; småföretagare; investerare; jämförelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Författare: Fredrik Olofsson och Johannes Jacobson Handledare: Karin Jonnergård Medbedömare: Ulf Larsson Olaison Titel: Förväntningsgapet - En jämförelse mellan småföretagare och investerare Bakgrund: Fenomenet förväntningsgapet gör sig påmint vid finansiella kriser och företagsskandaler vilket placerar revisorsyrket i hetluften. LÄS MER

 4. 4. Revisorers skyldighet att dokumentera : faktorer som medför att brister uppstår i revisionsdokumentationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ivana Miskovic; [2018]
  Nyckelord :Essentiality; documentation; professional judgment; profession; flaws; audits; Väsentlighet; dokumentation; professionella bedömningar; profession; brister; revision;

  Sammanfattning : Genom åren har det skett en rad företagsskandaler som kopplats samman med brister i revisionen. För att undvika liknande skandaler i framtiden har ökade krav i lagstiftning och uppdatering av standarder för revisionsarbete införts. Med hjälp av regelbundna kontroller ska revisionen hålla hög kvalitet och brister ska upptäckas tidigare. LÄS MER

 5. 5. Är en introvert revisor mer oberoende än en extrovert? : en kvantitativ studie beträffande sambandet mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stina Le; Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Auditor independence; independence; personality traits; five-factor model of personality; FFM; Revisorns oberoende; oberoende; personlighetsdrag; femfaktormodellen; FFM;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är sedan länge ett omdiskuterat ämne. Brist på oberoende har tidigare orsakat flera större företagsskandaler och lett till att allmänheten förlorat förtroende för revisionsprofessionen. LÄS MER