Sökning: "företagsskandaler"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet företagsskandaler.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning inom banksektorn : En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den svenska banksektorns hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Michelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; Environmental; Social; Governance; ESG; Banking industry; Qualitative content analysis; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapportering; Miljö; Socialt ansvar; Bolagsstyrning; ESG; Banksektorn; Nischbanker; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Sustainable development is a phenomenon that has become increasingly important as a result of the shift in values of today’s society. Because of this increase in awareness of sustainability, organizations have parallelly increased their reporting in this area in order to enable investors, customers and other stakeholders to make decisions. LÄS MER

 2. 2. Förväntningsgapet inom revision : Ur ett yrkesetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elena Krona; Linnea-Nofar Lechner; [2020]
  Nyckelord :Audit; Expectation gap; Expectation; Ethical dilemma; Ethical pressure; Fraud; Revision; Förväntningsgap; Förväntningar; Etiska dilemman; Etisk påtryckning; Bedrägeri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet förväntningsgap kan beskrivas såsom skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad revisorer i praktiken levererar. Förväntningsgapet ses som ett problem för revisorer eftersom ju större förväntningsgapet är, desto lägre tillförlitlighet, vinstmöjlighet och anseende tillskrivs revisorers arbete. LÄS MER

 3. 3. Föreligger möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emir Smajic; Oskar Nordlander; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; SRI; corporate scandal; environmental scandal; prediction; regression; ESG; CSR; SRI; företagsskandal; miljöskandal; prediktion; logistisk regression;

  Sammanfattning : Syfte: Företagsskandaler är ett högst relevant ämne då de ofta får stor medial uppmärksamhet och når investerare i snabb takt. En företagsskandal påverkar i många fall aktiepriset negativt samt får negativa finansiella konsekvenser för företagen. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig kvalitetskontroller vid revision mellan Big 4 och små revisionsbyråer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Miranda Hasselblom; Erik Ernstsson; [2020]
  Nyckelord :Quality Control; ISQC 1; ISA 220; Auditing; Institutional theory; Kvalitetskontroller; ISQC 1; ISA 220; revision; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Dagens revisionsbransch är stöpt ur företagsskandaler och har under drygt hundra år utvecklats. Många revisionsbyråer har kommit och gått och det samma gäller reglering kring yrket. ISQC 1 är en standard som började gälla i Sverige under 2009 och som ställer krav på att revisionsbyråerna har kvalitetskontrollsystem. LÄS MER

 5. 5. Vilka är handlingarna bakom industriföretagens hållbarhetsskandaler? : En kvalitativ studie på 278 globala hållbarhetsskandaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Forsberg; Clara Persson; [2020]
  Nyckelord :Företagsskandaler; Hållbarhetsskandaler; Miljödimensionen av hållbarhet; Legitimitetsteorin; Intressentteorin; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Hållbarhetsskandaler har på senare tid blivit uppmärksammat som ett mer följdriktigt mått på företagens hållbarhetsarbete än de idag mest förekommande hållbarhetsmåtten. Däremot har ingen tidigare utförd studie kartlagt de handlingar som utlöser företagens hållbarhetsskandaler. LÄS MER