Sökning: "företeelsen barnahus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden företeelsen barnahus.

  1. 1. Företeelsen Barnahus : En intervjustudie om ett svenskt exempel på en organisation för barnets bästa

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

    Författare :Ida Jakobsson; Malin Kortenius; [2016]
    Nyckelord :Children’s Advocacy Centers; Collaboration; The child’s best; Child Perspective; Barnahus; Samverkan; Barnets bästa; Barnperspektiv; Nyinstitutionell teori;

    Sammanfattning : Studien syftar till att studera samverkan på Barnahus och om det någon gång kan krocka mellan de olika professionerna. Om så är fallet, vill vi författare se ifall det kan uppstå några konsekvenser för barnet.Empirin har samlats in genom fem kvalitativa intervjuer med professionella på det utvalda Barnahuset. LÄS MER