Sökning: "författaren"

Visar resultat 21 - 25 av 1750 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 21. När verkligheten knackar på – släpper vi in den? : En kvantitativ undersökning i hur och varför geografilärare använder medier i sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Madelene Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; geography teaching; media; media literacy; progressivism; Digitalisering; geografiundervisningen; medier; medialitteracitet; progressivism;

  Sammanfattning : Geografiämnets komplexa sammansättning gör att det vidrör många aspekter av våra liv och för att detta ska avspeglas i geografiundervisningen måste särskild uppmärksamhet riktas mot livet utanför klassrummet och hur det kan plockas in i undervisningen. Denna studie syftar därför till att undersöka hur och varför geografilärare använder sig av medier i undervisningen. LÄS MER

 2. 22. Immersiva ljudlösningar : Vilken betydelse har placeringen av lyssnaren i relation till immersion i tredjepersonsspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Carl-William Bernulf; Valdemar Helander; [2021]
  Nyckelord :Immersion; tredjepersonsperspektiv; spatiallösningar; ljuddesign;

  Sammanfattning : Undersökningen i det här arbetet har som syfte att besvara vilken betydelse placeringen av ett lyssnarobjekt i en spelmotor har för upplevelsen av ljud i ett dataspel i ett tredjepersonsperspektiv samt dess relevans för upplevelsen av vad som generellt kallas immersion. Definitionen av immersion har tagits från författaren Paul Cairns och omfattar en benämnd upplevelse av bland annat individens förlorade uppfattning av tid och deras omgivning. LÄS MER

 3. 23. Förnybar energi i småhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Martin Jonas Peter Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Energiteknik; solceller; solkraft; förnybar energi; energisystem; laddstation; grön teknik; värmepump; bergvärmepump;

  Sammanfattning : I detta examensarbete i energiteknik har en litteraturstudie om de vanligaste energisystemen i Sverige och en webbundersökning gjorts där 550 husägare i Järfälla kommun erbjudits att delta. I undersökningen ställdes 11 frågor om deras nuvarande energisystem och ifall de var benägna att investera i solkraft. LÄS MER

 4. 24. Föroreningar i alla skikt : Implementering av miljömålet giftfri miljö vid sanering av förorenade områden

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tim Licke; [2021]
  Nyckelord :Fysisk planering; planering; planeringsarkitektur; arkitektur; samhällsplanering; miljömål; giftfria miljöer; sanering; förorenad mark; förorening; förorenade områden; implementering; Sveriges miljömål; miljökvalitetsmål; stadsomvandling; förtätning; implementeringsteori; PBL; MB; Plan och bygglagen; Miljöbalken;

  Sammanfattning : De svenska miljömålen är framtagna till följd av Agenda 2030 och de globala målen som FN har beslutat om. Miljömålen ska verka som den centrala utgångspunkten i det allmänna arbetet med miljöfrågor i samhället. LÄS MER

 5. 25. Vägen från ilska till ansvar: : En översättning om självinsikt och förlåtelse med översättningsteoretisk kommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Pontus Sundquist; [2021]
  Nyckelord :Jesse Lee Peterson; From Rage to Responsibility; Benjamin Walter; “pure language”; insight; understanding; forgiveness; responsibility.; Jesse Lee Peterson; From Rage to Responsibility; Benjamin Walter; “det rena språket”; självinsikt; förståelse; förlåtelse; ansvar.;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en egen översättning från engelska till svenska av första kapitlet från författaren Jesse Lee Petersons verk From Rage to Responsibility: Black Conservative Jesse Lee Peterson and America Today. Uppsatsen består dessutom av en källtextanalys samt översättningskommentarer som exemplifierar och diskuterar översättarens tillvägagångssätt i att åstadkomma en översättning som uppnår dess syfte. LÄS MER