Sökning: "författarnärvaro"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet författarnärvaro.

 1. 1. Akademiskt jag : En korpusundersökning av förstapersonspronomen jag och vi i tre ämneskategorier av studenters c-uppsatser samt refereegranskade vetenskapliga artiklar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Victor Leone; [2022]
  Nyckelord :first-person pronouns; authorial presence; authorial identity; corpus analysis.; förstapersonspronomen; författarnärvaro; författaridentitet; korpusanalys;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan olika bruk av förstapersonspronomen i tre olika ämneskategorier av studenters c-uppsatser och refereegranskade artiklar och, i så fall, hur sambandet ser ut. Därtill vill denna studie undersöka om detta samband kan bero på följande faktorer: skribenters erfarenhet, skilda skrivkonventioner och skilda skrivpraxis i olika textdelar (d. LÄS MER

 2. 2. Översättarens röst i fotnoten : Pragmatiska tillägg vid översättning av kulturspecifik argumentativ text

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Evilin Ling; [2016]
  Nyckelord :Översättning; Alejandro Grimson; Mitomanías argentinas; pragmatiska kompletteringar; fotnoter; kulturspecifik text; funktionell strategi.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats grundar sig på en översättning av första kapitlet ur Mitomanías argentinas – cómo hablamos de nosotros mismos av Alejandro Grimson.Uppsatsen inleds med en presentation och analys av källtexten med utgångspunkt i Hellspong och Ledins textanalysmodell från Vägar genom texten (1997). LÄS MER

 3. 3. En ängel och en demon. En idéanalytisk studie om tendensromanen En natt vid Bullar-sjön av Emilie Flygare-Carlén.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Yvonne Fällström; Charlott Hjälm; [2010]
  Nyckelord :litteratursociologi; idéanalys; emilie flygare-carlén; genus; makt; författarnärvaro; fält; symboliskt kapital;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to describe by a gender approach what ideas and values are expressed in the novel One Night at Bullar Lake and how they do coincide to a tendency. We also want to discuss authority and class divisions and how these can be connected to the novel and the author. LÄS MER