Sökning: "författarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet författarskap.

 1. 1. Hallå! Vem där? : En kvantitativ studie om internationella författarskap i några av svenskämnets antologier för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Larsson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Kanonlista; Representation;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i debatten om en eventuell kanon-lista hade främjat elevers läsförståelse och känsla av samhörighet genom gemensamma referenspunkter i kulturen. Studien undersöker genom ett postkolonialt perspektiv representationen i ett par antologier utgivna för svenskundervisning på gymnasiet för att urskilja hur den globala representationen ser ut i läromedlen som redan finns tillgängliga i landets skolor. LÄS MER

 2. 2. Inofficiell litteraturkanon : En kvantitativ undersökning om urval av litteratur i läromedel för gymnasieskolan och på ämneslärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olle Tellqvist; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; kanondebatt; läromedel; skönlitteratur; gymnasieskolan; svenska;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om det finns en likriktning i det urval av skönlitteratur som görs inom ämneslärarutbildningen i svenska vid sju lärosäten och i fyra läromedel på gymnasieskolan. Om en sådan likriktning existerar är det möjligt att beskriva den som en svensk kanon. LÄS MER

 3. 3. Skap-ord, ord som kan ha många betydelser -En studie om skap-avledningar i nusvenska samt avledningsmorfems betydelse isvenskklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tobias Norgren-Bergström; [2019]
  Nyckelord :Derivational morpheme; metamorphological awareness; –skap; suffix; word;

  Sammanfattning : The purpose of the current study was to examine into which groups of meaning the derivational morpheme – skap can be grouped in Swedish. 340 Swedish words formed with – skap were collected from SAOL and grouped into different groups of meaning based on 1) their meaning, and 2) their part(s) of speech. LÄS MER

 4. 4. Litteratururval: påverkan eller val? : En kvalitativ intervjustudie om litteratururval inom svenskämnet i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ström Sandra; [2019]
  Nyckelord :lärare; grundskolans senare år; skönlitteratur; kanon; kanonteori; svenska; klassiker; svenskämnets historia; urval;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur verksamma lärare i grundskolans senare år resonerar vid val av skönlitterära verk och författare i undervisningen kopplat till frågan om en litterär kanon och hur dessa lärare ställer sig till frågan om en fastslagen svenska litteraturkanon. Undersökningen skedde via semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med sex lärare som undervisar i svenska i årskurs 7-9 inom samma kommun. LÄS MER

 5. 5. Samhällsdebattörer och kvinnosakskvinnor : En genusteoretisk diskursanalys av läroböcker inom svenskämnet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2019]
  Nyckelord :genusteori genus kvinnliga författare manliga författare diskursanalys läroboksanalys;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk undersökning, där vi har antagit genusteoretiska perspektiv. Uppsatsen syftar till att undersöka hur kvinnliga respektive manliga författare och författarskap framställs i fem läroböcker, som används i undervisningen på gymnasiet i ämnet Svenska 2. Samtliga läroböcker är anpassade för Gy11. LÄS MER