Sökning: "förhållningssätt suicid"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden förhållningssätt suicid.

 1. 1. Efterlevandes erfarenheter av stöd från hälso- och sjukvården efter en anhörigs suicid : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa Pahikka-aho; Julia Unander; [2022]
  Nyckelord :suicid; efterlevande; stödinsatser; sorg; erfarenheter; omvårdnad; psykiatrisjuksköterskor; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sorgeprocessen är ofta mer komplicerad hos efterlevande som förlorat en anhörig genom suicid jämfört med andra dödsorsaker. Hälso- och sjukvården har en viktig funktion i att stödja närstående efter suicid men stödet som erbjuds idag upplevs bristfälligt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet till individer med psykisk sjukdom - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sjögren Ebba; Strandh Amelie; [2021-10-13]
  Nyckelord :sjuksköterska; fysisk aktivitet; psykisk sjukdom; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk sjukdom innefattar flera sjukdomstillstånd av mer allvarlig art. Patienter med psykisk sjukdom har en ökad risk av förtida död i samband med metabola sjukdomar, biverkningar av läkemedel och en förhöjd risk för suicid. LÄS MER

 3. 3. Skolkuratorers preventiva arbete för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar: En jämförande studie med TeamTilias arbete med ungas psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Modin; [2021]
  Nyckelord :psykisk hälsa; psykisk ohälsa; preventivt arbete; skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer arbetar preventivt för att förebygga psykisk ohälsa i skolan och jämföra med hur den ideella organisationen TeamTilia arbetar med ungas psykiska hälsa. En kvalitativ metod genomfördes och semistrukturerade intervjuer med sex skolkuratorer i tre olika kommuner i Västerbottens län. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda psykiatripatienter med fokus på den suicidala : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Nilsson; Berit Persson; [2021]
  Nyckelord :prehospital care; ambulance nurse; mental illness; suicide; treatment; guidelines; prehospital vård; ambulanssjuksköterska; psykisk ohälsa; suicid; bedömning; riktlinjer;

  Sammanfattning : I samband med att den psykiska ohälsan i samhället ökar följer ett ökat behov av omhändertagandet av patientgruppen inom ambulanssjukvården. Uppdrag där patienten har tidigare känd psykisk sjukdom beskrivs vara det näst vanligaste. Psykisk sjukdom är en stark riskfaktor för suicid. LÄS MER

 5. 5. Personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av möten med suicidnära klienter - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :John Stigmar; Erika Blad; [2020]
  Nyckelord :Empati; Fenomenologi; Kärnfull relation; Personligt ombud; Hopp; Sekundärtrauma; Suicid;

  Sammanfattning : Personliga ombud (PO) arbetar för att stötta personer med allvarlig psykisk ohälsa till återhämtning och egenmakt. Syftet med denna studie är att undersöka personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av att möta klienter som är suicidnära, hur samarbetet med dessa klienter ser ut samt att undersöka vilken typ av stöd ombuden upplever att de behöver för att kunna utföra sitt arbete och samtidigt skydda sig själva från sekundära trauman som kan medfölja en klients suicidförsök eller fullbordat suicid. LÄS MER