Sökning: "förhör"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet förhör.

 1. 1. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 2. 2. Påverkar polisens attityder till brottslingar deras inställning till vilken förhörsstil som bör användas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Pernilla Tönnäng; [2021]
  Nyckelord :Police officer´s attitudes; Attitudes to offenders; Police officer´s interrogation style; Economic offenders; Sex offenders; Polisens attityder; Attityder till brottslingar; Polisens förhörsstil; Ekobrottslingar; Sexualbrottslingar;

  Sammanfattning : Syftet med förekommande studie var att undersöka om polisens attityder till två olika typer av brottslingar, ekobrottslingar respektive sexualbrottslingar skiljde sig åt och om attityden till dessa brottslingar påverkade deras inställning till vilken förhörsstil som borde användas samt om polisen förespråkade en mer dominant förhörsstil vid förhör med misstänkta för sexualbrott jämfört med misstänkta för ekobrott. För att kunna besvara studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod med en mellangruppsdesign. LÄS MER

 3. 3. Bevisvärdering i brottmål - En kvantitativ studie av vittnesjäv i mål om våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nasim Ewazzada; [2020]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Bevisvärdering; Våldtäkt; processrätt; vittnesjäv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : An important type of evidence in criminal cases consists of the interrogations held with different people at a main hearing. People who are not parties to the case are heard as witnesses. Legislation dealing with evidence in the form of witnesses cannot fail to take into account that these evidence are extremely variable. LÄS MER

 4. 4. Försvarslöst förhör - en grund för avvisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Trolle Olsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; förhör utan försvarare; Fri bevisföring; fri bevisprövning; avvisning; rätten till försvarare; art 6 EKMR; avvisningsgrund; fri bevisvärdering; bevisrätt; bevis; olaglig bevisning; olagliga anskaffningsmetoder; art 6 3 c EKMR; okonventionella spaningsmetoder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under Swedish law, there are two general principles regarding the admissibility of evidence. The first principle entitles the parties to present any relevant evidence to the case. The second principle entitles the court to determine the significance of the evidence for the outcome of the case. LÄS MER

 5. 5. Barnperspektivet - en studie av hur rättsordningen garanterar att unga brottsoffer får upprättelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Klintberg; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; barn; brottsoffer; upprättelse; straff; kränkningsersättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barn har ett särskilt skyddsvärde och när de utsätts för brottsliga gärningar har de, precis som vuxna, ett behov av upprättelse men också en rätt att få uppleva att rättvisa skipas för att få ett avslut på brottsupplevelsen. I Sverige tillmäts den rättsliga hanteringen av unga brottsoffer stor betydelse för utgången i målet och det ställs således höga krav på att barnets särskilda behov tas i beaktning av rättsordningen. LÄS MER