Sökning: "förhandling metod"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden förhandling metod.

 1. 1. Effektivitetsrevision - Begränsat eller utökat samhällsuppdrag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Per Almqvist; [2022-01-24]
  Nyckelord :Effektivitetsrevision; ANT; Översättningsprocess; VFM-revision;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett actor-network theory perspektiv, åskådliggöra utvecklingen av den svenska effektivitetsrevisionens innehåll, roll och genom- slag från grundandet 2003 till 2021. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är actor-network theory (ANT) perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Semidispositivitet inom det grundläggande anställningsskyddet: en ulv i fårakläder? - En rättsdogmatisk analys av semidispositiviteten i 7 § LAS och dess förhållande till Sveriges föreningsrättsliga åtaganden och oorganiserade arbetstagares rätt till effektivt rättsmedel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Ekelin; [2022]
  Nyckelord :Semidispositivitet; LAS; Anställningsskydd; föreningsrätt; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den politiska överenskommelsen januariavtalet ingick bland annat förslag om att den svenska arbetsrätten skulle förändras och moderniseras. Regeringen tillsatte först en egen utredning, SOU 2020:30. Därefter utarbetade arbetsmarknadens parter efter förhandlingar en egen principöverenskommelse om förändringar av arbetsrätten. LÄS MER

 3. 3. Subjektiva faktorers uppskattade värde i förhandling och sambandet till big five

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joel Hörnberg Lindgren; [2022]
  Nyckelord :negotiation; subjective factors; big five; social psychology; social negotiation; förhandling; subjektiva faktorer; socialpsykologi; social förhandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förhandlingsforskning har fokuserat på den distributiva förhandlingen och delvis förbisett viktiga socialpsykologiska variabler. Syftet med studien var att analysera socialpsykologiska subjektiva faktorer och bidra till förhandlingsforskningen, genom att identifiera vilka av studiens subjektiva faktorer som värderades högst i dels en privat, dels en affärsrelaterad förhandling samt undersöka om uppskattningen av faktorerna skiljer sig åt beroende på skiljaktigheter i big five personality traits. LÄS MER

 4. 4. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 5. 5. "Kvart-i-ge-upp" : Dåtid, nutid och framtid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Lova Rudin; [2022]
  Nyckelord :Revolutionär tid; Revolutionary Time; Tone Schunnesson; Dagarna; Fanny Söderbäck; Julia Kristeva; Luce Irigaray; Skillnad; Difference; Krononormativitet; Gerard Genette; Narratologi; Analeps; Förlåtelse; Tid; Time; Dåtid; Nutid; Framtid; Dag; Natt; Cyklikalitet; Cykliskt tid; Linjär tid; Linjäritet; Feministisk tid; Amelie Björck; Mara Lee; Förändring; Lögn; Spegel; Mimesis; Förskjutning; Förhandling; Låst framtid; Mönster; Grammatik; Kropp; Affekt; Sinnlighet; Sinnligt; Tempus; Feminism; Bibbs; Relation; Cirkel; Spiral; Natur; Kvinnlig tid; Women s Time; Cykler; Patriarkatet; Kristeva; Irigaray; Söderbäck; Schunnesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En undersökning av manifestationer av revolutionär tid i Tone Schunnessons Dagarna, Dagarna, Dagarna, utifrån Fanny Söderbäcks beskrivning av konceptet i hennes Revolutionary Time: On Time and Difference in Kristeva and Irigaray. Uppsatsen utreder förekomsten av det som Söderbäck kallar revolutionary time (i uppsatsen revolutionär tid) och vilken effekt dessa manifestationer får på läsningen av Schunnessons roman, utifrån en narratologisk och tematisk metod. LÄS MER