Sökning: "förintelsen i perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden förintelsen i perspektiv.

 1. 1. Spelfilm i historieundervisning : En studie om historiemedvetande, historiebruk och källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Roaa Nord; [2019]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiebruk; källkritik; Förintelsen; Schindler’s List; La vita é Bella; LGR11;

  Sammanfattning : Denna uppsats åsyftar att utreda huruvida två spelfilmer, Schindler’s List och La vita é Bella kan ageraundervisningsmaterial för årskurs nio på grundskolan utifrån tre teoretiska begrepp som starkt betonas iLGR11, nämligen historiemedvetande, historiebruk samt källkritik. Det medvetna valet att behandla tematFörintelsen baseras på dess relevans i kursplanens centrala innehåll. LÄS MER

 2. 2. Papperslös, invandrare eller bara illegal? Ett kritiskt perspektiv på sociala kategorier i polisiär verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Love Lundin; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; kriminalpolitik; kriminalvetenskap; kriminologi; polisregister; social kategori; rättssäkerhet; likhet inför lagen; fördomar inom poliskåren; diskriminering; EKMR; Vi och De; riktade polisiära insatser; mos maiorum; reva; papperslösa; illegala invandrare; dirskursiv makt; avhumanisering; förintelsen; polismakt; våldsspiral; rättsstat; institutionell makt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien berör användningen av sociala kategorier i polisiär och statlig verksamhet, och visar att social kategorisering leder till en rad problematiska konsekvenser. Efter uppmärksammandet av polisens så kallade Romregister uppstod en debatt om polisens arbetsmetoder och huruvida fördomar förekom inom den polisiära organisationen. LÄS MER

 3. 3. "Fakta om förintelsen är en sak, men skönlitteraturen ger en helt annan förståelse…" : En studie av hur värdegrundsarbete relaterat till rasism och främlingsfientlighet implementeras i svenskundervisningen – ur fyra gymnasielärares perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Hölscher; [2015]
  Nyckelord :School; high school; teacher; student; xenophobia; racism; verbal abuse; GY 11; syllabus for Swedish Language Arts; the Education Act; values; pedagogy; fiction; literary discussions; Skola; lärare; elev; främlingsfientlighet; rasism; kränkning; Skolverket; GY 11; kursplan i svenska; Skollagen; värdegrund; pedagogik; skönlitteratur; boksamtal;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet med syftet att få inblick i hur svenskläraren implementerar värdegrundsarbete relaterat till främlingsfientlighet och rasism i svenskämnet, genom skönlitteratur, andra texter eller media. Ett delsyfte är att undersöka huruvida läraren tillämpar någon av de teoretiska utgångspunkterna kritisk teori eller critical literacy vid litteraturläsning eller studier av andra texter eller medier (Tyson 2003 och Janks 2013). LÄS MER

 4. 4. Läroboken - barn av sin tid? : Analys av framställningar av antisemitism och Förintelsen i läroböcker i religionskunskapfrån 1980-tal – 2010-tal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Sundin-Berglin; Josefin Ryman; [2015]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religionsdidaktik; högstadiet; antisemitism och förintelsen;

  Sammanfattning : Detta examensarbetes syfte har varit att granska hur antisemitism och Förintelsen framställs över tid (1980-2010-tal) i läroböcker för grundskolans senare år. I Studien granskades också andra strategier i texterna för att motverka antisemitism. LÄS MER

 5. 5. ”Medborgarkunskap eller ’grönt kort’ till vuxenlivet”? : En analys av totalitarism i läroböcker inom samhällskunskap för gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pontus Vesterberg; [2013]
  Nyckelord :Textanalys; Läroböcker; Gymnasiet; Kritisk diskursanalys; Totalitarism.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur totalitära ideologier framställs inom läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. Metoden som har utgjort grunden för analysen har varit Faircloughs kritiska diskursanalys som genomsyrats av ett poststrukturalistiskt perspektiv. LÄS MER