Sökning: "förklaring av lek"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden förklaring av lek.

 1. 1. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Julia Wallin; [2019]
  Nyckelord :hundar; aggression; koppel; hundägare; interaktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Resultaten från enkäten visar att majoriteten (74,83%) av respondenterna (kvinnor och män med en hund i hushållet) inte upplever sina hundar som aggressiva vid hundmöten med okänd hund vid den direkta frågan. En anledning till varför inte fler upplever sina hundar som aggressiva kan vara, utifrån svaren som kom i kommentarfälten där enkäten publicerades, att respondenterna upplever sina hundar som reaktiva och att de beteendena som uppvisas bottnar sig i osäkerhet eller rädsla. LÄS MER

 2. 2. Matematik i förskolans närmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; närmiljö; matematiska aktiviteter; matematisera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare inblick i hur närmiljön bidrar till förskolebarns matematikskapande. Detta avses att göras genom två frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. "Barn behöver ha inflytande i leken för att den ska bli fri" En studie om förskollärares förhållningssätt kring inkludering, inflytande och den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ellinor Qvist; Märtha Lundblad; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; lek; förskola; inkludering; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på barns inflytande och inkluderande arbetssätt i den fria leken. Våra teoretiska perspektiv är Vygotskijs sociokulturella teori, Sommers teori om det kompetenta barnet och Sommers förklaring på Sterns teori om RIG-systemet. LÄS MER

 4. 4. ”Det är lättare att liksom lära sig om vissa saker ute för att det finns där” : En kvalitativ studie om hur pedagoger ser på barns lärande utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sabina Bernström; Josefin Nystedt; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; förskollärare; barn; lärande;

  Sammanfattning : I denna rapport redovisas hur fyra förskollärare arbetar mot läroplanens mål utomhus, vad förskollärarna uppfattar som för- och nackdelar med att arbeta mot läroplanens mål utomhus, samt hur de uppfattar att de utnyttjar utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus i en förskolekontext. LÄS MER

 5. 5. Vänskapens villkor mellan pojkar och flickor i förskolan - En etnografisk studie om möjligheter och begränsningar i barns vardagsliv på en åldershomogen förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2016-02-12]
  Nyckelord :vänskap; barn; kön; genus; förskola; etnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar villkoren för vänskap mellan pojkar och flickor på en förskoleavdelning med barn i åldern 5-6 år. Detta för att det saknas forskning om vänskap mellan barn av olika kön, forskning som är ett viktigt bidrag för att synliggöra vardagslivets villkor för barn på förskolan samt belysa den svenska jämställdhetsdiskursen. LÄS MER