Sökning: "förkunskapskrav"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet förkunskapskrav.

 1. 1. Bedömning inom grundläggande vuxenutbildning utifrån ett inlärningsgrammatiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Morgan Andersson; [2021-10-13]
  Nyckelord :Bedömning; processbarhetsteorin; grammatisk kunskapsnivå; språklig kunskapsnivå; likvärdighet; grundläggande vuxenutbildning; Gruv; förkunskapskrav; SVA;

  Sammanfattning : Av all forskning som idag bedrivs inom utbildning och lärande är det en förhållandevis liten del som skrivs om vuxenutbildningen och en ännu mindre del som handlar om vuxnas lärande på sitt andraspråk. Denna slutsats görs i en omfattande statlig utredning om vuxnas lärande med fokus på kvalitet och likvärdighet (KLIVA-utredningen 2020:458). LÄS MER

 2. 2. Visual Scripting for AR Board Games in Thrymd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Fredrik Lind; [2021]
  Nyckelord :nodes; visual scripting; visual; graph; graph-based; VPL; visual programming language; ar; board games; noder; visuell skriptning; visuell; grafbaserad; VPL; visuellt programmeringsspråk; ar; brädspel;

  Sammanfattning : In recent years, the interest in Augmented Reality (AR) applications for entertainment and productivity has grown. One company exploring this technology is LAZER WOLF STUDIOS, the developers behind Thrymd: an AR-driven board games platform powered by the Unity engine. LÄS MER

 3. 3. Upplever fysioterapeutstudenter icke formella förväntningar gällande träning under utbildningen? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Victoria Eliasson; Emma Eneberg; [2020]
  Nyckelord :Non-formal expectations; exercise; physiotherapy students; stereotypes; students health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förkunskapskrav inom träning finns inte i den grundläggande behörigheten till fysioterapeutprogrammet. Tidigare studier påvisade att en stereotypisk bild av fysioterapeutyrket fanns och att träning är en del av yrket. Fysioterapeutprogrammet lyfts också fram som ett krävande program som kan upplevas stressande. LÄS MER

 4. 4. Validering och bedömning : i svenska som andraspråk på grundläggande nivå för vuxenstuderande

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Charlotte Florby; [2014]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; bedömning; validering; komvux; vuxenutbildning; grundläggande utbildning; formativ och summativ bedömning; sambedömning; nationella prov; pedagogiskt bedömningsstöd;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är studera lärares validering och bedömning i kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå på olika skolor inom vuxenutbildningen. Vidare studeras likheter och skillnader i fråga om validering och bedömning mellan de olika skolorna samt lärarnas behov av ett pedagogiskt bedömningsstöd. LÄS MER

 5. 5. Om kunskapsbrister vid fortsatta studier i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Boris Vasiljevic; [2010]
  Nyckelord :kunskapsbrister; förkunskaper; övergång; gymnasiematematik; högskolematematik; matematiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att få insikt om hur matematiklärare resonerar kring sitt ämne iförhållande till befintliga brister i matematikkunskaper hos de elever som fortsätter att läsa påen eftergymnasial nivå med teknisk inriktning. Med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer, jämtuppdelade mellan högskole- respektive gymnasielärare, diskuteras problematiken. LÄS MER